Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Politiek → Thread

   

Bedreigt de stikstofuitspraak de aanleg van de derde ontsluitingsweg?

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Afgelopen week heeft de gemeente Edam-Volendam het voorontwerp van het bestemmingsplan voor de derde ontsluitingsweg ter visie gelegd en inwoners uitgenodigd er kennis van te nemen en visies in te dienen. Ik heb wel een visie. Die ontsluitingsweg is niet strikt noodzakelijk en maakt een einde aan een aantrekkelijk landschap. Dat laatste wordt wel ‘landschapspijn’ genoemd. Ik zie geen directe reden om mijn visie formeel kenbaar te maken. Dat komt omdat ik groot vertrouwen heb in de omwonenden die direct in hun belang worden getroffen. Zij zullen zich als geen anderen verdiepen in wat kan en niet kan en wat mag en niet mag. De deskundigheid zit bij hen.

In dezelfde week ontstond er ook landelijk commotie naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak over de toepassing van de regel van het PAS-besluit. PAS (Programma Aanpak Stikstof) regelt sinds 2017 wat in de nabijheid van Natura-2000 gebieden wel en niet kan en heeft als doel de stikstofbelasting te verminderen. Tot nu toe werd opportunistisch omgegaan met de voorschriften. De Raad van State heeft nu in een uitspraak bepaald dat het PAS-besluit strikt moet worden nageleefd. De commotie die daarover is ontstaan heeft te maken met de vrees dat er nu in de nabijheid van Natura-2000 gebieden er helemaal niets meer mogelijk is. Dat betreft niet alleen landbouw en veeteelt, maar ook de aanleg van industriegebieden, wegen, woonwijken en het daarmee verbonden verkeer.

Met name de gevolgen voor de aanleg van wegen en woonwijken brengt het PAS-besluit mogelijke belemmeringen. Dat zou niet alleen van betekenis kunnen zijn voor de derde ontsluitingsweg, ook het voornemen om te bouwen in de Lange Weeren en de aanleg van een parkeerterrein langs de Singelweg komen hierbij in het vizier. Het gebied langs de N247 is immers Natura-2000 gebied. Het PAS-besluit ziet niet alleen toe op het veranderen van de bestemming, maar ook op de bouwactiviteiten die nodig zijn om een nieuwe bestemming te realiseren. De redenatie daarachter is dat die activiteiten een verhoogd stikstof-emissie met zich mee brengen.

De aanleg van de derde ontsluitingsweg brengt, zodra gereed, de stikstofemissie verdere bebouwde kom binnen en met name in een gebied dat zelf nauwelijks stikstofemissie kent.

De gelijktijdigheid van de PAS-commotie en het publiceren van het voorontwerp van het bestemmingsplan voor de derde ontsluitingsweg betekent waarschijnlijk dat de gemeente onvoldoende rekening heeft kunnen houden met de veel strengere eisen die voortvloeien uit de uitspraak van de Raad van State. Het voorontwerp zou daarom kwetsbaar kunnen zijn vanwege die uitspraak.

Welke gevolgen het kan hebben voor de aanleg van een parkeerterrein langs de Singelweg en voor de plannen voor de Lange Weeren is nog niet helemaal duidelijk, maar ik ga er van uit dat die er zullen zijn.
Vooral de situatie van de Lange Weeren is pikant. Voormalig gedeputeerde Hooijmaijers, inmiddels veroordeeld voor crimineel politiek handelen, heeft bekokstoofd dat de provincie akkoord kan gaan met een verplaatsing van de Natura-2000 bestemming indien elders eenzelfde oppervlakte wordt aangekocht met die bestemming. Het is nu de vraag of dat beleid kan worden gehandhaafd of met terugwerkende kracht moet worden teruggenomen. Vanwege de gewijzigde samenstelling van het Provinciaal Bestuur en de striktere toepassing van het PAS-beleid is daar het laatste woord nog niet over gesproken.