Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Politiek → Thread

   

Je moet maar het LEF hebben:

Totaal aantal reacties: 18

Geregistreerd 2014-04-08

PM

Geachte Lezer,

Decentralisatie van overheidstaken; lees afschaffing van de informatieplicht, destijds ingevoerd door Drs R.F.M. Lubbers en de zijnen, heeft geleid tot: vogelvrije (kinder) moord, plundering, vernietiging en verderf en nu zelfs tot een onterechte sluiting van het politiebureau in Edam-Volendam.

De gemeente Edam-Volendam is gestart vanaf 01-01-2019 met het programma LEF; lees arrogantie van de macht. Het gesloten houden van de doos van “Pandora” met de daar in opgesloten de feiten van de werkelijke toedracht van het ontstaan en doen laten overkomen van de Nieuwjaarsramp 01-01-2001 te Volendam, waarbij de begin-, eind- en bestuurdersverantwoordelijkheid van onze overheden buiten werking wordt gezet. Het buiten werking stellen van de grondwettelijke bescherm- en zorgplicht en sluiting van het politiebureau getuigt zeker weten van LEF.

Dit alles kan onder de noemer “Decentralisatie van overheidstaken” welke een definitief einde moet maken aan de bestuurdersverantwoordelijkheden van de overheid richting haar burgers middels o.a. een bestuurders- (schuld)transformatieplan in onze gemeente etc. Uiteraard zal dit gekoppeld gaan met de sluiting van het politie-bureau in Volendam en met de afbouw van handhaving, toezicht, beginverantwoordelijkheid, oftewel minder of geen overheidsbemoeienis meer en geen politie beschikbaar ter plaatse. De horecaondernemers en de burgers dienen hiervoor nu zelf zorg te gaan dragen omdat op het politiebudget wordt gekort en er minder handhavend politiepersoneel zal worden ingezet. Dit alles onder de misleidende slogan dat de ouders, ondernemers en burgers zelf hun verantwoordelijkheid dienen te nemen. 

In Volendam is het nu zo, volgens de horecaexploitanten, dat de horecaexploitanten worden verbali-seerd en bedreigd in hun bestaan door toepassing van gemeentelijke sancties als er alcohol wordt verstrekt door ouders en/of derden aan een minderjarige. De beginverantwoordelijkheid ligt bij de ouders annex derden maar daar wordt aan voorbijgegaan en de horecaondernemer wordt geconfron-teerd met een onwerkbare situatie en de ouders en derden blijven buiten schot. Dit is een praktijk-voorbeeld van de gevolgen van de decentralisatie van overheidstaken en een onwerkbare situatie. De horecaondernemer kan hier in dergelijke gevallen niets aan doen, ook al zou hij het willen. De rang-orde is wederom de aantoonbare storende factor.

De burger draagt, gelet op deze opgedane criminele ervaring, in Volendam middels de Nieuwjaars-brand 01-01-2001, nu alle begin- en eindverantwoording voor gelegaliseerd “onrechtmatig” overheids-handelen met o.a. de dood ten gevolge, dood door schuld, alsmede het vanuit overheidszijde opzet-telijk doen toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met voorkennis etc. Je moet het als overheid maar durven hiermee ook voorbijgaand aan een in het verleden aangekondigd “Godsgericht” tijdens de behandeling van een bezwaarprocedure bij B&W in aan-wezigheid van een advocaat. Er is destijds uitdrukkelijk gesteld dat de wanorde van Gezag, Recht en Orde direct dienden te worden hersteld in orde en dat een ingrijpen bij weigering niet zou uitblijven. Hier werd badi-nerend geen gehoor aan gegeven.Eveneens werden schriftelijke gedane waarschuwingen dat deze zaak in Volendam zou eindigen in een uiteenspattende vuurpijl welke door eenieder in het Kabinet te zien zou zijn met opzet genegeerd.


Feit is; wij als zijnde de burger mogen wel middels belastingheffing blijven betalen voor een dienst die al in het verleden niet werd geleverd en nu in de toekomst niet meer zal worden geleverd. Of in het uiterste geval mini-maal geleverd. Uitgaande van een doelmatig beleid wat wij mogen “verwachten” (Uitspraak in gevoerde Kroon-procedure H.M. Schilder/Gemeente Edam-Volendam) is deze vorm van (wan)beleid een extreem ernstige- en onacceptabele vorm van onbehoorlijk bestuur, oftewel een onrechtmatige daad, alsmede een levensgevaarlijke voedingsbodem voor een succesvolle herhaling voor een nieuw uit te lokken desastreuse ramp in Volendam, welke dan ook niet zal uitblijven. Let wel; doelmatig beleid is geen verwachting maar een wettelijke verplichting. Met als toetje dat de WOZ-belasting in onze gemeente destijds door de gevolgen van dit wanbeleid met tiental-len procenten werd verhoogd om de kosten van de Nieuwjaarsramp 01-01-2001 door de ingezetenen te laten betalen en om die belasting vervolgens daarna nooit meer te verlagen? Zijn we dat voor het gemak bestuurlijk eventjes vergeten?

De toekomstige nota en schadenota’s en schuldtransformatie kunnen dan net als bij de Nieuwjaarsramp 01-01-2001 achteraf ten onrechte weer worden neergelegd bij de horecaondernemer en de ingezetenen van de ge-meente Edam-Volendam, waarbij de ambtenaren wederom de Pilatusrol, gelet op de reeds opgedane ervaring, zullen vervullen en hun handen badinerend gaan wassen in vermeende onschuld. Kortom, ze maken zichzelf onzichtbaar en geven geen thuis.

De belangen van de slachtoffervereniging(en) hierbij fêterend met feesten, verstrekkingen van eremedailles over en weer. Ingediende belangen van brandslachtoffers schofferend en negerend. Let wel; in de ogen van de gewe-tensvolle burger eremetalen zonder de glans van enige verdienste.

In Volendam is al, gelet op de opgedane ervaring, aangetoond dat de burger niet zonder een deskundige leiding met kennis kan functioneren en dat decentralisatie van overheidstaken heeft geleid tot kindermoord, dood, ver-minking en dupering, plundering van de burger. Let wel; ons college is in het verleden al veroordeeld door de Raad van State wegens bewezen onbehoorlijk bestuur op grond van discriminatie. In het verlengde daarvan werd door ondergetekende verzocht, voor de Nieuwjaarsramp, om het college van B&W onder curatele te stellen op grond van artikel 124 van de Gemeentewet omdat dit gemeentebestuur bewezen aantoonbaar niet bestuurs-bekwaam was. Dit ingediende verzoek werd afgewezen.Evenzo afgewezen ingediende verzoeken bij de Raad van State om op te treden tegen brandonveilige vluchtwegen. Jurisprudentie verbood de Raad van State om er iets aan te kunnen doen.

In het Eindrapport van de commissie Alders (pagina 378-379 beweerde de commissaris Jos van Kemenade dat dit verzoek inzake toepassing art. 124 van de Gemeentewet hem nooit had bereikt en dat dit verzoek niet ingediend zou zijn. Welnu klinkklare onzin. Het verzoek werd vooraf al ingediend bij de Raad van State. Zijn argument is derhalve niet van toepassing want ook de Raad van State valt onder de centrale overheid. De conclusie van het rapport Alders, hiermee rekening houdend, zou dan heel anders moeten luiden, gelet op de woorden van de heer Jos van Kemenade dat, ook al zou dit verzoek om toepassing van art. 124 Gemeentewet ingediend zijn geweest hij er niets mee zou hebben gedaan. Op de vraag of hij wel zou optreden op dit verzoek om toepassing van art. 124 Gemeentewet nadat de ramp zich had gemanifesteerd in Volendam gaf hij als reactie. Ja, nu wél. Dit impliceert, gelet op deze woorden, dat de Nieuwjaarsramp van 01-01-2001 van Volendam ons door de overheid bewust is doen laten overkomen.De conclusie van de commissie Alders zou dan moeten luiden: “Onze overheid is voor 100% dader- en schuldaansprakelijk” in plaats van deze ramp kon overal in Nederland gebeuren. De conclusie van de commissie Alders is derhalve onjuist en pertinent onwaar. Aleid Wolfsen (oud rechter) gaf destijds aan in een persbericht dat onze overheid voor 100% aansprakelijk is voor alle immateriële- en materiële schade inzake de Nieuwjaarsramp 01-01-2001 omdat zij vooraf waren gewaarschuwd dat er doden zouden gaan vallen en strafrechtelijk vervolgbaar waren.

Er is destijds aan de centrale overheid voorafgaande aan de Nieuwjaarsramp 01-01-2001 uitdrukkelijk verzocht om in te grijpen omdat er doden zouden gaan vallen. De Raad van State wees dit verzoek om het gemeente-bestuur van Edam-Volendam onder curatele te stellen ten onrechte af. Door deze genomen beslissing werden de ingezetenen van onze gemeente door de voortgang van het College van B & W met hun onbehoorlijk bestuur aantoonbaar lichamelijk, geestelijk als financieel gedupeerd. En nu gaat deze geschiedenis, lijkt het, zich weer herhalen. Want zo is ons altijd geleerd, een onbegrepen les dient zwaarder te worden overgedaan net zolang totdat die les wél is begrepen.

De les van de Nieuwjaarsramp is niet begrepen. Getuige de vele inmiddels herhaalde soortgelijke voorvallen met waarschuwingen aan de overheid vooraf. Leiding komt van boven af door verantwoordelijkheid te dragen en deze niet te verplaatsen naar lagere autonome rangorden. De knecht staat nu niet meer onder zijn meester en de leer-ling niet meer onder zijn leraar. Dit kan niet omdat deskundigheid voor een juiste leiding en beleid bij de lagere rangorden hiertoe ontbreekt.

In Edam-Volendam is al bewezen dat het College van B&W disfunctioneerde en nog steeds. Het voortgaan zon-der toezichthoudende leiding, gelet op het gebeurde, is een ernstige vorm van onbehoorlijk bestuur. Het moge duidelijk zijn dat dit een bestuurlijk onrechtmatige daad is. Voor degene die het niet weten, een onrechtmatige daad is een strafbaar feit. Dit (wan)beleid heeft mensenlevens gekost en een generatie lichamelijk en geestelijk verminkt en burgers zwaar gedupeerd. Er werd zelfs van overheidszijde niet geschuwd om eigendommen en/of geboortegrond te ontvreemden van hardwerkende burger(s) die recht op bescherming hadden en de schade-nota’s bij die burger(s) in nota te brengen. Dit is een grove schande.

Het wordt echt wel eens een keer tijd dat Waarheid en Recht een paar gaan vormen en dat deel 3 wordt gepu-bliceerd in het Waterlands Weekblad, de Nivo, website Stichting de Volendammer Burgerwacht (ANBI), ANP, etc. De doos van “Pandora” dient te worden geopend. Constante herhaling van rampen dient met klem met alle macht te worden voorkomen. Als het zout zijn kracht verliest kan het als verloren worden beschouwd en dient het weg-geworpen te worden. Zo ook met bestuurders die weigeren om verantwoordelijkheid te nemen en op juiste wijze te functioneren. Zij dienen geen maatschappelijk belang meer en hebben zichzelf door ondienstbaar te zijn buiten de maatschappij geplaatst.

Het wachten op de waarheidsvinding, gerechtigheid heeft nu lang genoeg geduurd m.b.t. de werkelijke toedracht inzake het doen laten overkomen, van overheidswege, van de Nieuwjaarsbrand 01-01-2001 te Volendam. De, gelet op deze opgedane criminele ervaring, gepleegde onrechtmatige daden jegens caféhouder J. Veerman, brandweerman Cees Bont, de Zondebokken, klokkenluiders en de ingezetenen van Edam-Volendam die het niet langer verdienen dat deze “geregisseerde vermeende waarheid”, als zijnde de waarheid, op deze wijze blijft voortbestaan. Hier is sprake van 100% geschiedvervalsing gelet op de van overheidswege bewust toegepaste schuldtransformatie.

Concluderend: “Waarheidsvinding en gerechtigheid dienen nu toch echt wel SAMEN te gaan.”

De leugens hebben nu lang genoeg geregeerd. Er zijn 14 brandslachtoffers begraven met een leugen, een generatie is voor het leven lichamelijk en geestelijk en verminkt en vele burgers zijn gedupeerd, geplunderd zonder strafrechtelijke vervolging van de overheidsdaders, terwijl vervolging op grond van de bestaande wetgeving in dit onderhavige geval zeker wél zelfs verplicht is en dient te geschieden. Het Pikmeerarrest is in dit geval niet van toepassing. Ter verduidelijking het Pikmeerarrest verbiedt de overheid om ambtenaren strafrechte-lijk te vervolgen.

Aleid Wolfsen (oud rechter) was hier heel duidelijk over. In zijn ingediende motie voor de schadevergoeding van de Nieuwjaarsramp 01-01-2001 heeft hij dit vermeld en in die motie expliciet aangegeven dat bij de eerstvolgende keer als er weer een soortgelijk voorval is met een waarschuwing aan de overheid dat er doden gaan vallen dat er dan pas wél een strafrechtelijke vervolging zal gaan geschieden en vervolging werd nu nagelaten op grond van het opportuniteitsbeginsel in strijd met een wettelijke verplichting om te vervolgen. Deze toegepaste behandeling is onjuist omdat de overheid wettelijk verplicht is om in dergelijke geval haar daders eerst strafrechtelijk te doen vervolgen ondanks het gestelde in het Pikmeerarrest. De hoge heren vonden vervolging niet wenselijk en namen hiervoor een politieke beslissing om niet te bijten in hun eigen staart, hetgeen bij de gewone burger wordt nage-laten. Het vogelvrij verklaren van ambtenaren op deze wijze is immoreel en in strijd met de wettelijke verplichting tot strafrechtelijke vervolging en in strijd met de rechten van alle burgers op grond van discriminatie. Immers, de gewone burger(s) worden wel strafrechtelijk vervolgd bij dit soort misdrijven.

De commissie Lidth de Jeude, aldus ouders van overleden brandslachtoffers, heeft de ouders van overleden brandslachtoffers “gechanteerd” door hen te dwingen om af te zien van strafrechtelijke vervolging van de over-heid door te dreigen dat als zij hiermee niet akkoord zouden gaan dat dan de nog in leven zijnde brandslacht-offers geen brandslachtoffer schadeuitkering zouden gaan ontvangen. Dit wilden deze ouders natuurlijk niet en hebben onder dwang in een ware tijd van emotie getekend. En tot slot ook nog de toekenning van een eremetaal. Hoe ver mag men gaan als overheid?

Het Openbaar Ministerie, niet te vergeten in deze optiek, vervolgt de klokkenluiders strafrechtelijk voor vermeen-de laster en smaad zogenaamd onder de noemer van het Algemeen Belang. Het moge duidelijk zijn dat dit niet het geval is. Zij deden dit in een besloten zitting waarbij het de pers niet was toegestaan om van deze duistere zaken verslag te kunnen doen. Hoezo een zuivere waarheidsvinding? Het is het afdekken, verhullen van een beerput die zijn weerga niet kent!

De brandslachtoffersvereniging dwong haar leden om akkoord te gaan met een schikking met gemeente. De vereniging kwam niet optimaal op voor de belangen van haar leden en de belangen van de ouders van overleden kinderen. In de gemeenteraad had de politiek een voorbehoud gemaakt dat de schaderegeling akkoord zou zijn als alle partijen akkoord waren.  Echter dat was dus niet het geval. De regeling werd in strijd met de belangen van de brandslachtoffers gesloten met de gemeente. Slachtoffer(s) die niet akkoord waren werd uitkering onthouden tot op vandaag. Vervolgens werd de pot met geld verdeeld in recordtijd, terwijl deze was bedoeld om toekomstige leed- letselschade te compenseren. Slachtoffers die later letselschadegevolgen kwamen melden werd vergoeding onthouden.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid gaf niet thuis op de door ons ingediende verzoeken evenals de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Zij weigerden om voor de belangen van de Volendammer gemeenschap en het alge-meen belang op te komen. Op de TV wordt een ander beeld geëtaleerd.

Is het de bedoeling dat er straks te beginnen in de vergader- raadszaal ambtenaren door de burger(s) moeten worden aangehouden en gearresteerd in aanwezigheid van de pers om tot een strafrechtelijke aanpak te kunnen komen op deze wijze werkend? Immers, de burgers dragen nu door vermindering en afschaffing van de hand-having de begin- en eindverantwoordelijkheid. Eventuele aangiften worden door het, gelet op de eerder opge-dane ervaring, inactieve politiekorps ook na gemaakte afspraak daartoe geweigerd om te worden opgenomen en vervolgens wordt door de dienstdoende agenten herhaaldelijk gesommeerd, onder dreiging van aanhouding, om het politiebureau te verlaten. De BOA’s moeten ongewapend, als burger, de politietaken vervullen terwijl de Hermandad gewapend levensgevaarlijk kantoorwerk verricht. Absurd en te gek voor woorden. Inmiddels is in Amsterdam het niet meer toegestaan dat de BOA’s in de nachtelijke uren de noodzakelijke handhaving ver-zorgen. Kortom, zonder handhaving zijn alle burgers nu letterlijk vogelvrij verklaard en geldt ieder voor zich.

Resteert de burger niets anders dan, gelet op de wettelijk van toepassing zijnde decentralisatie van overheids-taken, gelet op deze noodzaak, zelf het recht in handen te gaan nemen omdat in Volendam en landelijk burger-rechten aantoonbaar zijn geschonden in strijd met gedane uitspraken zoals bepaald in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens door het Europese Hof van Justitie om op die wijze gedwongen op te komen voor zijn eigen rechten.

Het moge u duidelijk en bekend zijn dat ook inmiddels de bestuursbevoegdheden, het kunnen handelen boven partijbelang, van onze Koning Willem Alexander hem zijn ontnomen en dat in Amsterdam, waar de wetteloosheid inmiddels van toepassing is, wordt gesproken over een “Urban Jungle”. Waar is de mogelijkheid van een beroep kunnen doen op de persoonlijke stem van ons onpartijdig Koninklijk Gezag gebleven?


De deels werkende beveiligingscamera’s en de op gezette tijden uit te schakelen, uit te doven straatverlichting zijn een vorm van symptoombestrijding die in plaats van effectieve kwaalbestrijding op amateuristische wijze worden toegepast. Havenbezoekers moeten in Volendam bij nacht bij het ontbreken van de uitgezette straat-verlichting zelf met schijnwerpers hun boot zoeken met gevaar voor eigen leven. Het recht van de mens op veiligheid wordt absoluut hierbij niet in acht genomen door onze gezaghebbenden.

In uiterste extreme gevallen bij calamiteiten kan dit dan wederom eindigen in een te houden “Stille Tocht” , zoals in Volendam bij de Nieuwjaarsramp op 01-01-2001, waarin op deze wijze werkend dan weer kan worden gespro-ken over een “wetteloze dorpskern”, welke dan de verheven status heeft bekomen van een gecreëerde “no go area”.

Wat kan men hier nog aan doen? Het kenbaar maken, uiten van onze burgerlijke onmacht kan door een vlag uit te hangen die door eenieder als zijnde een proteststem kan worden gezien. De politiek luistert en handelt be-stuurlijk niet maar kan dan niet meer zeggen dat ze het niet hebben geweten als de vlaggen landelijk wapperen als zijnde een uiting in vreedzame vorm van massaal protest .

Dientengevolge kan dan eventueel een vlag van “De Koninklijke Volendammer Vrijstaat”, dit constaterende, te beginnen op de Dijk in Volendam omhoog worden getrokken opdat de hele wereld zal kunnen zien en weten dat de “handhaving in levensbelang en -behoud” in Nederland willens en wetens ter ziele is gegaan en dat wij, de burger, ook de taken van onze Koning zelf dienen te gaan vervullen.

Een tweede mogelijkheid is het massaal bezwaar aantekenen tegen iedere opgelegde belastingaanslag. Gelet op de aantoonbare opgedane ervaring is onze overheid crimineel. De burger kan zich nu beroepen op de wet waarin staat dat het verboden is om belasting te betalen aan een criminele organisatie. Dat dit aantoonbaar is blijkt uit een reeds gevoerde rechtszaak waarbij werd gezegd door de rechter op de rechtszitting in aanwezigheid van getuigen: “Schilder, je hebt gelijk maar je zult ermee moeten leren leven dat het in Nederland bestaat dat je je recht hebt, maar niet krijgt” Vervolgens belandt die procedure bij de Hoge Raad die anticiperend gebruik maakt van het befaamde doofpotartikel. Kortom, gelet op deze opgedane criminele ervaring, waarbij in strijd met het beoogde in de wet wordt gehandeld, geeft deze werking aan de burgers een handvat om geen belasting meer te hoeven betalen. Immers, het betalen aan een landelijk crimineel werkende organisatie is bij wet verboden.

De fiscus gaat ondanks eerdere veroordelingen van het gerechtshof zelfs nog verder. Zij laat de ouders van de overleden kinderen ten onrechte inkomsten- en erfbelasting betalen, terwijl zij wel inkomstenbelasting teruggeeft aan de levende brandslachtoffers. Bij de levendige slachtoffers past zij zelfs willekeur toe. De een krijgt het wel en de ander niet. Zo kunnen wij nog menig voorval benoemen.

Dit kan ook met aan zekerheid grenzende feiten worden onderbouwd en aangetoond, mede gelet op recentelijk gedane publicaties in de landelijke dagbladen via de pers, waarin volgens het CBS er sprake is van een miljarden omzet in criminele activiteiten buiten het legale circuit van belastingheffing om en welke niet strafrechtelijk worden vervolgd. Wat te denken van de dierenactivisten die zelf het recht in handen nemen ten koste van onze hardwer-kende varkensboeren.

Zo ook de Tbs-klinieken, zij ondervinden ook de overlast van de decentralisatie. Zij moeten nu voor patiënten die in behandeling zijn zowel de begin- als eindverantwoordelijkheid dragen. Onze centrale overheid geeft niet thuis. Dit heeft geleid tot dodelijke voorvallen zoals ook in Volendam het geval is geweest op 01-01-2001. De knecht is bij aanvang niet gelijk aan de meester. Zonder leiding van bovenaf is er geen bestuur en omdat ieder bestuur dan zelfstandig (autonoom) functioneert zonder maatschappelijke rekenschap (verantwoording) aan hogere leiding-gevenden af te geven leidt de decentralisatie tot nog meer doden dan die welke tot nu toe al zijn gevallen. Men wijst naar elkaar en blijft naar elkaar verwijzen zonder adequaat te handelen oorzakelijk de decentralisatie van de overheidstaken.

De eindconclusie is dan heel simpel. De eerste aan het loket, zijnde de burgers, zijn dan wederom de dupe en bekomen de schuld middels overheidsschuldtransformatie(s) evenals de nota voor de gemaakte kosten.

Natuurlijk ontkomen wij er niet aan om de vuurwerkramp in Enschede op te noemen, de gevallen slachtoffers bij defensie. De overheid was destijds ook uitdrukkelijk gewaarschuwd gelijk Volendam. En zo zijn er inmiddels nog meer gebeurde voorvallen met dodelijke afloop op te noemen en blijft de beloofde strafrechtelijke vervolging van ambtenaren wederom inconsequent achterwege. .

En dan, de commissie Alders, welke heeft nooit bestaan, immers bij een aanmelding van mij om te worden gehoord werd dit verzoek door die commissie afgewezen. Bij drukkerij de NIVO was destijds ook al een verzoek ingediend om te worden gehoord door de Commissie Alders, maar dat verzoek werd ook niet in behandeling genomen door deze commissie. De commissie Alders was autonoom, zelfstandig bevoegd. Zij veegden hun vuile straatje schoon. Vervolgens richting de staatssecretaris Gijs de Vries, ook autonoom, zelfstandig bevoegd. Deze liet doodleuk weten dat de commissie Alders was opgeheven met terugwerkende kracht vanaf datum oprichting, zodat mijn brieven waren geschreven naar een niet bestaande instelling. Nou vraag ik u? Waar blijft het onderzoek?

Kortom, er heeft NOOIT een onderzoek van de Commissie Alders plaatsgevonden omdat zij nooit heeft bestaan vanaf datum oprichting. Aanmeldingen om te worden gehoord werden stelselmatig niet gehonoreerd en in strijd met de waarheidsvinding afgewezen. Het gepubliceerde rapport van deze Commissie Alders is derhalve een van overheidswege geregisseerd leugenachtig wegwerpvod.

Tot slot het opheffen van het politiebureau betekent een einde aan de mogelijkheid om de weegschaal van goed en kwaad in balans te kunnen brengen en houden en zal leiden tot een nog negatievere maatschappelijke spiraalvorming en verwording. Het moge duidelijk zijn dat dit ridicuul is. Eveneens kan worden opgemerkt dat in Volendam het politiebureau was gesitueerd aan een rijweg waarbij de ingang aan de achterzijde van dat pand, onzichtbaar vanaf de rijweg was gevestigd. Als men niet wil worden gevonden dan verleent men dienstverlening zonder klantvriendelijkheid op een onvindbare plaats in een wereldbekend toeristendorp ver vanaf de wereld-beroemde Dijk. Het verjagen van mensen die aangifte komen doen doet zeker weten ook geen goed aan het slecht bekende staande imago van ons politiekorps. Als er vervolgens dan geen mensen meer komen om aan-gifte etc. te doen dan is opheffing is de meest logisch zelfgecreëerde weg. Het succes op ondergang door deze formule is bewezen gegarandeerd. De burger is hierdoor vogelvrij geworden en wordt gedwongen om nu het recht in eigen hand te nemen.

Het in eigen hand nemen van dit recht is door het Ministerie van Binnenlandse zaken destijds bij gedane aan-vraag voor het mogen oprichten van een eigen Volendamer politiekorps goedgekeurd. “Als blijkt dat er een nood-zakelijke maatschappelijke aan behoefte is aan een dergelijke organisatie dan zullen wij de oprichting van uw politiekorps goedkeuren en erkennen”, aldus de minister Ien Dales”. Helaas is dit nu niet een maatschappelijke noodzake behoefte maar een bittere noodzaak gebleken, gelet op deze maatschappelijke ontsporing, lees; verwording. Voor de oprichting van een eigen politiebureau met een plaatselijk politiekorps kan nu na deze gepleegde feiten daadwerkelijk legaal een aanvang worden genomen. Deze aanpak verdient zeker een verdere overweging om daarmee de mogelijkheid te herstellen om in de toekomst aangifte en vervolging van strafbare feiten in maat-schappelijk belang te kunnen realiseren, hetgeen nu niet meer, gelet op deze opgedane criminele ervaring, kan worden gedaan en kan Volendam weer stralen als voorheen zijnde de “Parel aan de oude Zuiderzee”. 

Dit neemt nog niet weg het feit dat vooralsnog kan worden gesteld dat bij het uitblijven van Waarheid en Recht als zijnde een paar de pen weer ter hand dient te worden genomen om de onwaarheden in samenwerking met Hemelse Hogere Machten te belichten, waarna publicatie en visualisatie in de (inter) nationale media zal volgen.

Met dank voor uw aandacht.

Hein Schilder (de Bok)

Communicatie- en Perscentrum H.M. Schilder
Lid Nederlandse Vereniging van Journalisten
Geaccrediteerd lid Nieuwspoort

     

Totaal aantal reacties: 212

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Daar zijn zondebokken voor opgeofferd. Door de macht van een bestuur die zich bij dit onderwerp als een soort maffia gedroeg om hun eigen aandeel in de ramp te verdonkeremanen

     

Totaal aantal reacties: 2

Geregistreerd 2014-04-12

PM

Beste Lezers,

Even een reactie, de waarheid staat boven de leugen. En niet andersom! Het moge duidelijk zijn, dat alleen de tijdgeest hierin zijn werk moet doen. Alle brieven zijn al geschreven, en doen in stilte hun werk. Wie weet is verantwoordelijk. Onze gezinnen worden bewust, willens, wetens vermoord. Abortus-Euthanasie- Donor legalisering van het menselijk lichaam, drugs legalisering enz.

M.a.w. dit alles is moord met voorbedachten rade. Als een lichaam voor donorcodicil wordt vrijgegeven, dan wordt men levendig gevild. Wanneer iemand echt dood is en koud is, dan kan men niets meer doen met de desbetreffende organen. Men moet nog warm zijn om levendig gevild te kunnen worden.

Is men vergeten dat er een God’s gericht in de Gemeente Edam-Volendam is afgegeven? Dat er veertien kinderen (brandslachtoffers door opzettelijk nalatig bestuur) met een leugen zijn begraven. Welnu, aan de Gemeente Edam-Volendam is medegedeeld dat de weegschaal van goed en kwaad zal worden recht getrokken vanuit Volendam voor de gehele wereld.

Dit alles zal zich voltrekken. Dit alles behoeft geen verdere uitleg. De geschiedenis herhaalt zich, want wie niet horen wil moet maar voelen.

Eerherstel van God’s Geboden.

P.M. Schilder