Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Politiek → Thread

   

Piet Reijers beschermt nog steeds de giftige nalatenschap van IJsselmuiden en Van Beek

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Op vrijdag 8 juni 2018 schreef ik een artikel waarin ik herinneringen ophaalde aan het avontuur dat we aangingen voor de rehabilitatie van een brandweerman die in verband met de Nieuwjaarsbrand ten onrechte was beschuldigd van nalatigheid. Daarnaast verbond ik die geschiedenis aan de angstcultuur op het stadskantoor. Geen vreemde combinatie want juist die angstcultuur maakte het mogelijk dat die brandweerman zonder openlijk protest werd weggepest. Zie: http://ev-opinie.nl/forums/viewthread/213/

Even heb ik overwogen het artikel direct aan te bieden voor plaatsing op de nieuwssite Groot-Waterland waarvan Piet Reijers de beheerder is. Ik zag er van af omdat Piet kennende hij het niet zou plaatsen. In plaats daarvan zette ik in een commentaar op Groot-Waterland een link naar dat artikel. De volgende ochtend was het commentaar met link verdwenen.

De smoes van Reijers is dat hij niet wil dat er namen worden genoemd. Dat is nogal een doorzichtige smoes. Als ik de kranten vandaag doorneem worden er voortdurend namen genoemd in artikelen die niet zo positief zijn voor betrokkenen. Los daarvan is het gewoon onmogelijk om situaties aan de orde te stellen zonder namen te noemen. Er is bovendien voldoende beproefde jurisprudentie die dat toelaat als het om bekende of publieke personen gaat.

Piet Reijers was een van degenen die tijdens de actie die we voor de brandweerman voerden gehoor gaf aan de oproep van de gemeente om er geen aandacht aan te besteden, Dat zal hij wel willen ontkennen. Maar we hebben spijkerhard bewijs dat media door de gemeente benaderd werden met verdacht makende informatie over de actie voor de brandweerman.

Om even het geheugen op te frissen. Direct na de Nieuwjaarsbrand vertelde toenmalig burgemeester IJsselmuiden dat het college niet in staat was geweest om tijd preventieve maatregelen te nemen omdat een ambtenaar verzuimd had om ze te waarschuwen. Een leugen waar keihard bewijs voor bestaat. Na protesten over dat optreden liet de gemeente herhaaldelijk weten dat geen enkele ambtenaar verantwoordelijk werd gehouden. Maar nooit werd afstand genomen van de verwerpelijke woorden van IJsselmuiden en nooit vertelde IJsselmuiden dat hij zijn woorden achteraf betreurde. Tegen uitspraken van de Nationale ombudsman en een kort gedingrechter in, bleef de gemeente volhouden dat haar woorden rehabilitatie betekenden. Maar echte rehabilitatie in de vorm van afstand nemen van de woorden van IJsselmuiden, kwam er nooit. In plaats daarvan werd de brandweerman weggepest. Dat was niet eens zo verwonderlijk. IJsselmuiden heeft nooit afstand van zijn woorden willen nemen en heeft ze tot zijn droevig eind volgehouden. Ook daar bestaat keihard bewijs van. Een aantal ambtenaren steunde hem en dat deed ook zijn opvolger van Beek.

Onze actie voor de rehabilitatie werd in alle opzichten tegengewerkt met verdachtmakingen, leugens, intimidatie, persbreidel, kwaadsprekerij, gekochte verklaringen, manipulatie en juridische aanklachten. Piet Reijers deed mee aan de persbreidel en deed zo mee aan het onfatsoen waarvan de macht zich bediende. Hij had alleen maar oog voor de verdachtmakingen en roddel uit het stadskantoor en was volkomen blind voor het feit dat de gemeente nog heel wat erger was dan de verdachtmakingen die ze over ons rondstrooide. Piet steunde de macht, ook al ging die een aantal keren ver over de rand.

Piet heeft verkeerde loyaliteiten. Daarmee steunt hij onbehoorlijke machtsuitoefening door een overheidsorgaan. Daarmee belemmert hij het democratisch proces dat door kritiek de macht helpt controleren. Piet is niet loyaal aan de waarheid. Dat er allerlei keiharde bewijzen zijn die wij in de actie voor rehabilitatie aan de orde hebben gesteld, interesseert Piet Rijers niet. Hij is loyaal aan personen, ook als die de democratie bedreigen.

Een oprechte vraag, Piet? Heeft Cor Pap je gebeld en heb je daarna mij reactie verwijderd of heb je dat helemaal uit je jezelf gedaan. In beide gevallen zit je fout. Er is een foute en giftige nalatenschap van verkeerde mensen en die is nog steeds niet voldoende aan het licht gekomen. Je hebt me kwaad gemaakt en ik ben weer helemaal gemotiveerd om de strijd voort te zetten. Gelukkig hebben we Ev-opinie die buiten de greep van de machthebbers en hun handlangers weet te blijven. En de artikelen op die site worden heel goed gelezen!

Naschrift 9 juni 2018. Op de nieuwssite Groot Waterland liep de discussie nog even door. Behalve wat reacties waarin alleen maar gesneerd werd en niet op argumenten werd ingegaan, was er een beargumenteerde reactie van Johan R. Daar ben ik uitvoerig en beargumenteerd op ingegaan. De snerende reactie staan er nog steeds, maar de reactie van Johan R, en mijn beargumenteerde repliek zijn verwijderd en de mogelijkheid om te reageren op het onderwerp is geheel afgesloten. Vooral het laten staan van de sneren naar Evopinie is tekenend. De boodschap van de beheerder aan de lezer is: neem zo vooral niet serieus. Van Beek of Cor Pap zouden het bedacht kunnen hebben. Sneren, kwaadspreken, misleiden was hun stijl in relatie tot onze actie.

Raar genoeg is de link naar deze bijdrage wél blijven staan op Groot-Waterland. Dat maakt de vraag naar waarom de andere link verwijderd is alleen maar groter.

     

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Voor Johan R.
In tegenstelling tot wat je op je verwijderde bericht op Groot-Waterland stelde, kan er op deze site wel worden gereageerd. Gewoon even naar de replyknoppen zoeken. Maar je móet je natuurlijk wel eerst registreren voor je kunt reageren.

Mag ik je hierbij uitnodigen om je verwijderde bericht hier nog eens te plaatsen.

     

Totaal aantal reacties: 18

Geregistreerd 2014-04-08

PM

Geachte Lezer,

Decentralisatie van overheidstaken leidt tot: (kinder) moord, vernietiging en verderf.

De gemeente Edam-Volendam is gestart vanaf 01-01-2019 met het programma LEF. Het gesloten houden van de doos van “Pandora” met de daar in opgesloten feiten van de werkelijke toedracht van het ontstaan en doen laten overkomen van de Nieuwjaarsramp 01-01-2001 te Volendam, waarbij de begin-, eind- en bestuurdersverantwoordelijkheid van onze overheden buiten werking wordt gezet, getuigt zeker weten van LEF.

Dit alles onder de noemer “Decentralisatie van overheidstaken” welke een definitief einde moet maken aan de bestuurdersverantwoordelijkheden van de overheid richting haar burgers middels o.a. een bestuurders- (schuld)transformatieplan in onze gemeente.Uiteraard zal dit gekoppeld gaan met de afbouw van handhaving, toezicht, de beginverantwoordelijkheid, oftewel minder of geen overheidsbemoeienis, lees politie ter plaatse. De horecaondernemers en de burgers dienen hiervoor nu zelf zorg te gaan dragen omdat op het politiebudget wordt gekort en er minder handhavend politie-personeel zal worden ingezet. Dit alles onder de misleidende slogan dat de ouders zelf hun verantwoordelijkheid dienen te nemen. 

De burger draagt, gelet op deze opgedane ervaring, in Volendam middels de Nieuwjaarsbrand 01-01-2001, nu alle begin- en eindverantwoording voor “onrechtmatig” overheidshandelen met o.a. de dood ten gevolge, dood door schuld, alsmede het vanwege overheidswege opzettelijk doen toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met voorkennis etc. Je moet het als overheid maar durven hiermee ook voorbijgaand aan een in het verleden aangekondigd “Godsgericht” tijdens de behandeling van een bezwaarprocedure bij B&W in aanwezigheid van een advocaat.

Feit is; wij als zijnde de burger mogen wel middels belastingheffing blijven betalen voor een dienst die al in het verleden niet werd geleverd en nu in de toekomst niet meer zal worden geleverd. Of in het uiterste geval minimaal geleverd. Uitgaande van een doelmatig beleid is deze vorm van wanbeleid een extreem ernstige- en onacceptabele vorm van onbehoorlijk bestuur, oftewel een onrechtmatige daad, alsmede een levensgevaarlijke voedingsbodem voor een succesvolle herhaling voor een nieuw uit te lokken desastreuse ramp in Volendam, welke niet zal uitblijven.

De nota en schadenota’s en schuldtransformatie kunnen dan net als bij de Nieuwjaarsramp 01-01-2001 achteraf ten onrechte weer worden neergelegd bij de horecaondernemer en de ingezetenen van de gemeente Edam-Volendam, waarbij de ambtenaren wederom de Pilatusrol, gelet op de reeds opgedane ervaring, zullen vervullen en hun handen badinerend gaan wassen in vermeende onschuld.

De belangen van de slachtoffervereniging(en) hierbij fêterend door verstrekkingen van eremedailles over en weer. Ingediende belangen van brandslachtoffers schofferend en negerend. Let wel; in de ogen van de gewetensvolle burger eremetalen zonder de glans van enige verdienste.

In Volendam is al, gelet op de opgedane ervaring, aangetoond dat de burger niet zonder een deskundige leiding met kennis kan functioneren en dat decentralisatie van overheidstaken heeft geleid tot kindermoord, dood, verminking en dupering van de burger. Let wel; ons college is in het verleden al veroordeeld door de Raad van State wegens bewezen onbehoorlijk bestuur. In het verlengde daarvan werd verzocht, voor de Nieuwjaarsramp, om het college van B&W onder curatele te stellen op grond van artikel 24 van de Gemeentewet omdat dit gemeentebestuur niet bestuursbekwaam was. Evenzo afgewezen ingediende verzoeken bij de Raad van State om op te treden tegen brandonveilige vluchtwegen. Jurisprudentie verbood de Raad van State om er iets aan te kunnen doen.

In het rapport van de commissie Alders beweerde de commissaris Jos van Kemenade dat dit verzoek inzake toepassing art. 24 hem nooit had bereikt en dat dit verzoek niet ingediend zou zijn. Welnu klinkklare onzin. Het verzoek werd vooraf al ingediend bij de Raad van State. Zijn argument is derhalve niet van toepassing want ook de Raad van State valt onder de centrale overheid. De conclusie van het rapport Alders, hiermee rekening houdend, zou dan heel anders moeten luiden, gelet op de woorden van de heer Jos van Kemenade dat, ook al zou dit verzoek om toepassing van art. 24 ingediend zijn geweest hij er niets mee zou hebben gedaan. Op de vraag of hij wel zou optreden op dit verzoek om toepassing va nart. 24 nadat de ramp zich had gemanifesteerd in Volendam gaf hij als reactie. Ja, nu wel. Dit impliceert, gelet op deze woorden, dat de Nieuwjaarsramp van 01-01-2001 van Volendam ons door de overheid bewust is doen laten overkomen.De conclusie van de commissie Alders zou dan moeten luiden: “Onze overheid is voor 100% dader- en schuldaansprakelijk” in plaats van deze ramp kon over al in Nederland gebeuren. De conclusie van de commissie Alders is derhalve onjuist en pertinent onwaar.

Er is destijds aan de centrale overheid voorafgaande aan de Nieuwjaarsramp 01-01-2001 uitdrukkelijk verzocht om in te grijpen omdat er doden zouden gaan vallen. De Raad van State wees dit verzoek om het gemeente-bestuur van Edam-Volendam onder curatele te stellen ten onrechte af. Door deze genomen beslissing werden de ingezetenen van onze gemeente door de voortgang van het College van B & W met hun onbehoorlijk bestuur aantoonbaar lichamelijk, geestelijk als financieel gedupeerd. En nu gaat deze geschiedenis, lijkt het, zich weer herhalen.

De les van de Nieuwjaarsramp is niet begrepen. Leiding komt van boven af door verantwoordelijkheid te dragen en deze niet te verplaatsen naar lagere autonome rangorden. De knecht staat nu niet meer onder zijn meester en de leerling niet meer onder zijn leraar. Dit kan niet omdat deskundigheid voor een juiste leiding en beleid bij de lagere rangorden hiertoe ontbreekt.

In Edam-Volendam is al bewezen dat het College van B& W disfunctioneerde en nog steeds. Het voortgaan zonder toezichthoudende leiding, gelet op het gebeurde, is een ernstige vorm van onbehoorlijk bestuur. Het moge duidelijk zijn dat dit een bestuurlijk onrechtmatige daad is. Voor degene die het niet weten, een onrechtmatige daad is een strafbaar feit. Dit wanbeleid heeft mensenlevens gekost en een generatie lichamelijk en geestelijk verminkt en burgers gedupeerd.

Het wordt echt wel eens een keer tijd dat Waarheid en Recht een paar gaan vormen en dat deel 3 wordt gepubliceerd in het Waterlands Weekblad, de Nivo, website Stichting de Volendammer Burger-wacht (ANBI), ANP, etc. De doos van “Pandora” dient te worden geopend. Herhaling van rampen dient met klem te worden voorkomen.

Het wachten op de publicatie van waarheidsvinding heeft nu lang genoeg geduurd m.b.t. de werke-
lijke toedracht inzake het doen laten overkomen, van overheidswege, van de Nieuwjaarsbrand 01-01-2001 te Volendam. De, gelet op deze opgedane criminele ervaring, gepleegde onrechtmatige daden jegens de ex-wethouder J. Bond, caféhouder J. Veerman, brandweerman Cees Bont, de Zondebokken, klokkenluiders en de ingezetenen van Edam-Volendam die het niet langer verdienen dat deze “vermeende waarheid”, als zijnde de waarheid, op deze wijze blijft voortbestaan. Hier is sprake van 100% geschiedvervalsing gelet op de van overheidswege toegepaste schuldtransformatie.

Concluderend: “Waarheidsvinding en gerechtigheid dienen nu toch echt wel SAMEN TE GAAN.”

De leugens hebben nu lang genoeg geregeerd. Er zijn 14 brandslachtoffers begraven met een leugen, een generatie is voor het leven lichamelijk en geestelijk en verminkt en vele burgers zijn gedupeerd zonder strafrechtelijke vervolging van de overheidsdaders, terwijl vervolging op grond van de be-staande wetgeving in dit onderhavige geval zeker wél mogelijk is en dient te geschieden. Het Pikmeerarrest is in dit geval niet van toepassing. Ter verduidelijking het Pikmeerarrest verbiedt de overheid om ambtenaren strafrechtelijk te vervolgen. 

Is het de bedoeling dat er straks te beginnen in de vergader- raadszaal ambtenaren door de burger(s) moeten worden aangehouden en gearresteerd in aanwezigheid van de pers om tot een strafrechtelijke aanpak te kunnen komen? Immers, de burgers dragen nu door vermindering en afschaffing van de handhaving de begin- en eindverantwoordelijkheid. Eventuele aangiften worden door het, gelet op de eerder opgedane ervaring, inactieve politiekorps ook na gemaakte afspraak daartoe geweigerd om te worden opgenomen en vervolgens wordt door de dienstdoende agenten herhaaldelijk gesommeerd, onder dreiging van aanhouding, om het politiebureau te verlaten. De BOA’s moeten ongewapend, als burger, de politietaken vervullen terwijl de Hermandad gewapend levensgevaarlijk kantoorwerk verricht. Absurd en te gek voor woorden.

Resteert de burger niets anders dan, gelet op de wettelijk van toepassing zijnde decentralisatie van overheidstaken, zelf het recht in handen te gaan nemen omdat in Volendam burgerrechten aantoonbaar zijn geschonden in strijd met gedane uitspraken zoals bepaald in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens door het Europese Hof van Justitie om op die wijze gedwongen op te komen voor zijn eigen rechten. Dit gaat natuurlijk te ver.

Het moge duidelijk zijn dat ook de bestuursbevoegdheden, het kunnen handelen boven partijbelang, van onze Koning Willem Alexander hem zijn ontnomen en dat in Amsterdam, waar de wetteloosheid inmiddels van toepassing is, wordt gesproken over een “Urban Jungle”. Waar is ons onpartijdig Koninklijk Gezag?


De deels werkende beveiligingscamera’s en de op gezette tijden uit te schakelen, uit te doven straatverlichting zijn een vorm van symptoombestrijding die in plaats van effectieve kwaalbestrijding op amateuristische wijze worden toegepast. Havenbezoekers moeten in Volendam bij nacht bij het ontbreken van de uitgezette straatverlichting zelf met schijnwerpers hun boot zoeken met gevaar voor eigen leven. Het recht van de mens op veiligheid wordt absoluut hierbij niet in acht genomen door onze gezaghebbenden.

In uiterste gevallen bij calamiteiten kan dit dan wederom eindigen in een te houden “Stille Tocht” , zoals in Volendam bij de Nieuwjaarsramp op 01-01-2001, waarin op deze wijze werkend dan weer kan worden gesproken over een “wetteloze dorpskern”, welke dan de verheven status heeft bekomen van een gecreëerde “no go area”.

Dientengevolge kan dan de vlag van “De Koninklijke Volendammer Vrijstaat”, dit constaterende, op de Dijk in Volendam omhoog worden getrokken opdat de hele wereld zal kunnen zien en weten dat de “handhaving in levensbelang en -behoud” in Nederland willens en wetens is afgeschaft en wij ook de taken van onze Koning zelf dienen te vervullen.

Dit kan ook met aan zekerheid grenzende feiten worden onderbouwd en aangetoond, mede gelet op recentelijk gedane publicaties in de landelijke dagbladen via de pers, waarin volgens het CBS er sprake is van een miljarden omzet in criminele activiteiten buiten het legale circuit van belastingheffing om en welke niet strafrechtelijk worden vervolgd. Wat te denken van de dierenactivisten die zelf het recht in handen nemen ten koste van onze hardwerkende varkensboeren.

Zo ook de Tbs-klinieken, zij ondervinden ook de overlast van de decentralisatie. Zij moeten nu voor patiënten die in behandeling zijn zowel de begin- als eindverantwoordelijkheid dragen. Onze centrale overheid geeft niet thuis. Dit heeft geleid tot dodelijke voorvallen zoals ook in Volendam het geval was op 01-01-2001. De knecht is bij aanvang niet gelijk aan de meester. Zonder leiding van bovenaf is er geen bestuur en omdat ieder bestuur dan zelfstandig (autonoom) functioneert zonder maatschappelijke rekenschap (verantwoording) aan hogere leidinggevenden af te geven leidt de decentralisatie tot nog meer doden dan die welke tot nu toe al zijn gevallen. Men wijst naar elkaar en blijft naar elkaar verwijzen zonder adequaat te handelen oorzakelijk de decentralisatie van de overheidstaken.

De eindconclusie is dan heel simpel. De eerste aan het loket, de burgers, zijn dan wederom de dupe en bekomen de schuld middels overheidsschuldtransformatie(s) evenals de nota voor de gemaakte kosten.

Zo ook, de commissie Alders, welke heeft nooit bestaan, immers bij een aanmelding van mij om te worden gehoord werd dit verzoek door die commissie afgewezen. Bij drukkerij de NIVO was destijds ook al een verzoek ingediend om te worden gehoord door de Commissie Alders, maar dat verzoek werd ook niet in behandeling genomen door deze commissie. De commissie Alders was autonoom, zelfstandig bevoegd. Zij veegden hun vuile straatje schoon. Vervolgens richting de staatssecretaris Gijs de Vries, ook autonoom, zelfstandig bevoegd. Deze liet doodleuk weten dat de commissie Alders was opgeheven met terugwerkende kracht vanaf datum oprichting, zodat mijn brieven waren geschreven naar een niet bestaande instelling. Nou vraag ik u? Waar blijft het onderzoek?

Kortom, er heeft NOOIT een onderzoek van de Commissie Alders plaatsgevonden omdat zij nooit heeft bestaan vanaf datum oprichting. Aanmeldingen om te worden gehoord werden stelselmatig niet gehonoreerd en in strijd met de waarheidsvinding afgewezen. Het gepubliceerde rapport van deze Commissie Alders is derhalve een wegwerp vod.

Vooralsnog kan worden gesteld dat bij het uitblijven van Waarheid en Recht als zijnde een paar de pen weer ter hand dient te worden genomen om de onwaarheden in samenwerking met Hogere Machten te belichten, waarna publicatie in de (inter) nationale media zal volgen.

Met dank voor uw aandacht.

Hein Schilder (de Bok)

Perscentrum H.M. Schilder
Lid Nederlandse Vereniging van Journalisten
Geaccrediteerd lid Nieuwspoort

 

     

Totaal aantal reacties: 366

Geregistreerd 2014-01-17

PM

  BU 2019 01 11