Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Politiek → Thread

   

Piet Reijers beschermt nog steeds de giftige nalatenschap van IJsselmuiden en Van Beek

Totaal aantal reacties: 196

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Op vrijdag 8 juni 2018 schreef ik een artikel waarin ik herinneringen ophaalde aan het avontuur dat we aangingen voor de rehabilitatie van een brandweerman die in verband met de Nieuwjaarsbrand ten onrechte was beschuldigd van nalatigheid. Daarnaast verbond ik die geschiedenis aan de angstcultuur op het stadskantoor. Geen vreemde combinatie want juist die angstcultuur maakte het mogelijk dat die brandweerman zonder openlijk protest werd weggepest. Zie: http://ev-opinie.nl/forums/viewthread/213/

Even heb ik overwogen het artikel direct aan te bieden voor plaatsing op de nieuwssite Groot-Waterland waarvan Piet Reijers de beheerder is. Ik zag er van af omdat Piet kennende hij het niet zou plaatsen. In plaats daarvan zette ik in een commentaar op Groot-Waterland een link naar dat artikel. De volgende ochtend was het commentaar met link verdwenen.

De smoes van Reijers is dat hij niet wil dat er namen worden genoemd. Dat is nogal een doorzichtige smoes. Als ik de kranten vandaag doorneem worden er voortdurend namen genoemd in artikelen die niet zo positief zijn voor betrokkenen. Los daarvan is het gewoon onmogelijk om situaties aan de orde te stellen zonder namen te noemen. Er is bovendien voldoende beproefde jurisprudentie die dat toelaat als het om bekende of publieke personen gaat.

Piet Reijers was een van degenen die tijdens de actie die we voor de brandweerman voerden gehoor gaf aan de oproep van de gemeente om er geen aandacht aan te besteden, Dat zal hij wel willen ontkennen. Maar we hebben spijkerhard bewijs dat media door de gemeente benaderd werden met verdacht makende informatie over de actie voor de brandweerman.

Om even het geheugen op te frissen. Direct na de Nieuwjaarsbrand vertelde toenmalig burgemeester IJsselmuiden dat het college niet in staat was geweest om tijd preventieve maatregelen te nemen omdat een ambtenaar verzuimd had om ze te waarschuwen. Een leugen waar keihard bewijs voor bestaat. Na protesten over dat optreden liet de gemeente herhaaldelijk weten dat geen enkele ambtenaar verantwoordelijk werd gehouden. Maar nooit werd afstand genomen van de verwerpelijke woorden van IJsselmuiden en nooit vertelde IJsselmuiden dat hij zijn woorden achteraf betreurde. Tegen uitspraken van de Nationale ombudsman en een kort gedingrechter in, bleef de gemeente volhouden dat haar woorden rehabilitatie betekenden. Maar echte rehabilitatie in de vorm van afstand nemen van de woorden van IJsselmuiden, kwam er nooit. In plaats daarvan werd de brandweerman weggepest. Dat was niet eens zo verwonderlijk. IJsselmuiden heeft nooit afstand van zijn woorden willen nemen en heeft ze tot zijn droevig eind volgehouden. Ook daar bestaat keihard bewijs van. Een aantal ambtenaren steunde hem en dat deed ook zijn opvolger van Beek.

Onze actie voor de rehabilitatie werd in alle opzichten tegengewerkt met verdachtmakingen, leugens, intimidatie, persbreidel, kwaadsprekerij, gekochte verklaringen, manipulatie en juridische aanklachten. Piet Reijers deed mee aan de persbreidel en deed zo mee aan het onfatsoen waarvan de macht zich bediende. Hij had alleen maar oog voor de verdachtmakingen en roddel uit het stadskantoor en was volkomen blind voor het feit dat de gemeente nog heel wat erger was dan de verdachtmakingen die ze over ons rondstrooide. Piet steunde de macht, ook al ging die een aantal keren ver over de rand.

Piet heeft verkeerde loyaliteiten. Daarmee steunt hij onbehoorlijke machtsuitoefening door een overheidsorgaan. Daarmee belemmert hij het democratisch proces dat door kritiek de macht helpt controleren. Piet is niet loyaal aan de waarheid. Dat er allerlei keiharde bewijzen zijn die wij in de actie voor rehabilitatie aan de orde hebben gesteld, interesseert Piet Rijers niet. Hij is loyaal aan personen, ook als die de democratie bedreigen.

Een oprechte vraag, Piet? Heeft Cor Pap je gebeld en heb je daarna mij reactie verwijderd of heb je dat helemaal uit je jezelf gedaan. In beide gevallen zit je fout. Er is een foute en giftige nalatenschap van verkeerde mensen en die is nog steeds niet voldoende aan het licht gekomen. Je hebt me kwaad gemaakt en ik ben weer helemaal gemotiveerd om de strijd voort te zetten. Gelukkig hebben we Ev-opinie die buiten de greep van de machthebbers en hun handlangers weet te blijven. En de artikelen op die site worden heel goed gelezen!

Naschrift 9 juni 2018. Op de nieuwssite Groot Waterland liep de discussie nog even door. Behalve wat reacties waarin alleen maar gesneerd werd en niet op argumenten werd ingegaan, was er een beargumenteerde reactie van Johan R. Daar ben ik uitvoerig en beargumenteerd op ingegaan. De snerende reactie staan er nog steeds, maar de reactie van Johan R, en mijn beargumenteerde repliek zijn verwijderd en de mogelijkheid om te reageren op het onderwerp is geheel afgesloten. Vooral het laten staan van de sneren naar Evopinie is tekenend. De boodschap van de beheerder aan de lezer is: neem zo vooral niet serieus. Van Beek of Cor Pap zouden het bedacht kunnen hebben. Sneren, kwaadspreken, misleiden was hun stijl in relatie tot onze actie.

Raar genoeg is de link naar deze bijdrage wél blijven staan op Groot-Waterland. Dat maakt de vraag naar waarom de andere link verwijderd is alleen maar groter.

     

Totaal aantal reacties: 196

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Voor Johan R.
In tegenstelling tot wat je op je verwijderde bericht op Groot-Waterland stelde, kan er op deze site wel worden gereageerd. Gewoon even naar de replyknoppen zoeken. Maar je móet je natuurlijk wel eerst registreren voor je kunt reageren.

Mag ik je hierbij uitnodigen om je verwijderde bericht hier nog eens te plaatsen.

     

Totaal aantal reacties: 16

Geregistreerd 2014-04-08

PM

Geachte Lezer,

Decentralisatie van overheidstaken leidt tot: (kinder) moord, vernietiging en verderf.

De gemeente Edam-Volendam start vanaf 01-01-2019 met het programma LEF. Het gesloten houden van de doos van Pandora, waarbij de begin-, eind- en bestuurdersverantwoordelijkheid van onze overheden buiten werking wordt gezet, getuigt zeker weten van LEF. Dit alles onder de noemer “Decentralisatie van overheidstaken” welke een definitief einde moet maken aan de bestuurders-verantwoordelijkheden van de overheid richting haar burgers middels o.a. een bestuurders- (schuld)transformatieplan in onze gemeente.Uiteraard zal dit gekoppeld gaan met de afbouw van handhaving, de beginverantwoordelijkheid, oftewel minder of geen politie ter plaatse. De horeca-ondernemers en de burgers dienen hiervoor nu zelf zorg te gaan dragen omdat op het politiebudget wordt gekort en er minder handhavend politie-personeel zal worden ingezet.

De burger draagt, gelet op deze opgedane ervaring, in Volendam middels de Nieuwjaarsbrand 01-01-2001, nu alle begin- en eindverantwoording voor “onrechtmatig” overheidshandelen met o.a. de dood ten gevolge, alsmede het vanwege overheidswege opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel met voorkennis etc. Je moet het als overheid maar durven. Maar wij als burger mogen middels belastingheffing blijven betalen voor een dienst die al in het verleden niet werd geleverd en nu in de toekomst niet meer zal worden geleverd. Of in het uiterste geval minimaal geleverd. Uitgaande van een doelmatig beleid is deze vorm van wanbeleid een extreem ernstige- en onacceptabele vorm van onbehoorlijk bestuur, oftewel een onrechtmatige daad, alsmede een levensgevaarlijke voedingsbodem voor een succesvolle herhaling voor een nieuw uit te lokken desastreuse ramp in Volendam. De nota en schadenota’s en schuldtransformatie zullen dan net als bij de Nieuwjaarsramp 01-01-2001 achteraf ten onrechte weer worden neergelegd bij de Horeca-ondernemers en de ingezetenen van de gemeente Edam-Volendam, waarbij de ambtenaren wederom de Pilatus-rol, gelet op de reeds opgedane ervaring, zullen vervullen en hun handen badinerend gaan wassen in vermeende onschuld.

In Volendam is al, gelet op de opgedane ervaring, aangetoond dat de burger niet zonder deskundige leiding kan en dat decentralisatie van overheidstaken heeft geleid tot de dood, verminking en dupe-ring van de burger. Let wel; ons college is in het verleden al veroordeeld door de Raad van State wegens bewezen onbehoorlijk bestuur. In het verlengde daarvan werd verzocht, voor de Nieuwjaars-ramp, om het college van B&W onder curatele te stellen op grond van artikel 24 van de Gemeentewet omdat ons gemeentebestuur niet bestuursbekwaam was. Er is destijds aan de overheid voorafgaande aan de Nieuwjaarsramp 01-01-2001 uitdrukkelijk verzocht om in te grijpen omdat er doden zouden gaan vallen. De Raad van State wees dit verzoek om het gemeentebestuur van Edam-Volendam onder curatele te stellen ten onrechte af. Door deze beslissing werden de ingezetenen van onze gemeente door de voortgang van het College van B & W met hun onbehoorlijk bestuur aantoonbaar lichamelijk, geestelijk als financieel gedupeerd. En nu gaat deze geschiedenis lijkt het zich weer herhalen.

De Nieuwjaarsramp-les is niet begrepen. Leiding komt van boven af door verantwoordelijkheid te dragen en deze niet te verplaatsen naar lagere rangorden. De knecht staat nu niet meer onder zijn meester en de leerling niet meer onder zijn leraar. Dit kan niet omdat deskundigheid voor een juiste leiding en beleid bij de lagere rangorden hiertoe ontbreekt. In Edam-Volendam is al bewezen dat het College van B& W disfunctioneerde. Het voortgaan zonder toezichthoudende leiding, gelet op het gebeurde, is een ernstige vorm van onbehoorlijk bestuur. Het moge duidelijk zijn dat dit een bestuurlijk onrechtmatige daad is. Het heeft mensenlevens gekost en een generatie lichamelijk en geestelijk verminkt en burgers gedupeerd.

Het wordt echt wel eens een keer tijd dat Waarheid en Recht een paar gaan vormen en dat deel 3 wordt gepubliceerd in het Waterlands Weekblad, de Nivo, website Stichting de Volendammer Burgerwacht (ANBI), ANP, etc. De doos van Pandora dient te worden geopend.Herhaling van rampen dient met klem te worden voorkomen.

Het wachten op de publicatie van waarheidsvinding heeft nu lang genoeg geduurd m.b.t. de werke-
lijke toedracht inzake het doen laten overkomen, van overheidswege, van de Nieuwjaarsbrand 01-01-2001 te Volendam. De, gelet op deze opgedane criminele ervaring, gepleegde onrechtmatige daden jegens de ex-wethouder J. Bond, caféhouder J. Veerman, brandweerman Cees Bont, de Zondebokken en de ingezetenen van Edam-Volendam die het niet langer verdienen dat deze vermeende waarheid, als zijnde de waarheid, op deze wijze blijft voortbestaan. Hier is sprake van 100% geschiedvervalsing gelet op de van overheidswege toegepaste schuldtransformatie.

Concluderend: “Waarheidsvinding en gerechtigheid dienen nu toch echt wel SAMEN TE GAAN.”

De leugens hebben nu lang genoeg geregeerd. Er zijn 14 brandslachtoffers begraven met een leugen, een generatie is voor het leven lichamelijk en geestelijk en verminkt en vele burgers zijn gedupeerd zonder strafrechtelijke vervolging van de overheidsdaders, terwijl vervolging op grond van de be-staande wetgeving in dit onderhavige geval zeker wél mogelijk is en dient te geschieden.

Is het de bedoeling dat er straks in de vergader- raadszaal ambtenaren door de burger(s) moeten worden aangehouden en gearresteerd in aanwezigheid van de pers om tot een strafrechtelijke aanpak te kunnen komen? Immers, de burgers dragen nu door vermindering en afschaffing van de handhaving de begin- en eindverantwoordelijkheid. Eventuele aangiften worden door het, gelet op de eerder opgedane ervaring, inactieve politiekorps ook na gemaakte afspraak daartoe geweigerd om opge-nomen te worden en werd herhaaldelijk gesommeerd om het politiebureau te verlaten. Resteert de burger niets anders dan zelf deze actie(s) te gaan ondernemen omdat burgerrechten aantoonbaar worden geschonden .

Vooralsnog kan worden gesteld dat bij het uitblijven van Waarheid en Recht de pen weer dient te worden opgepakt om de onwaarheden in samenwerking met Hogere Machten te belichten, waarna publicatie in de (inter) nationale media zal volgen.

Met dank voor uw aandacht.

Hein Schilder (de Bok)

Perscentrum H.M. Schilder
Lid Nederlandse Vereniging van Journalisten
Geaccrediteerd lid Nieuwspoort