Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Politiek → Thread

   

Het feitenrelaas als antwoord op de klokkenluidersbrief nader bekeken

Totaal aantal reacties: 200

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Het feitenrelaas als antwoord op de klokkenluidersbrief is geschreven door gemeentesecretaris Marcel Hermans en zijn assistente Carolien Broere. De afdeling voorlichting (Cor Pap?) heeft beiden daarbij ondersteund. Tot nu toe geldt het feitenrelaas als voldoende weerlegging van wat in de klokkenluidersbrief aan de orde is gesteld. Alsof iedereen nu maar opgelucht kan ademhalen, want er is niets aan de hand.

Dat is natuurlijk nog maar de vraag. De echte waarheid kan achter veel woorden verborgen worden en wordt niet zelden begraven onder verklaringen met een beroep op formele procedures.

Het begint al meteen goed. In de brief doen de schrijvers een beroep op de klokkenluidersregeling. Dat gaat niet op staat er in het feitenrelaas. Ze hadden het eerder bij de leiding moeten melden en kunnen geen beroep doen op anonimiteit. De bescherming is dus weg en toch worden ze herhaaldelijk uitgenodigd om aan tafel te komen zitten met de verzekering dat ze niet als zondebokken zullen worden behandeld. Daar zit nog geen garantie in.
Het feitenrelaas vervolgt met een uitgebreide beschrijving van de sollicitatieprocedure. Die wekt de indruk dat alles uiterst zorgvuldig is gedaan. Dan blijft natuurlijk de wantrouwende vraag of er onder het formele proces een informeel proces gaande is geweest. Mijn wantrouwen wordt gewekt door het advies van de Galan om uit te gaan van schaal 15 in plaats van 14 om zodoende meer geschikte kandidaten te werven. Dat het volgen van dit advies slecht valt bij het personeel is te begrijpen, zeker ook omdat de gemeente de uitloopschaal voor het overige personeel heeft afgeschaft.

Persoonlijk ben ik zeer benieuwd of het arbeidsverleden van met name de heer Hermans grondig is onderzocht. Voor zover ik heb kunnen nagaan is het niet voor het eerst dat hij in deze functie optreedt en dat schijnt niet overal tot een gelukkige afloop te hebben geleid.

De uiterst royale reis- en verblijfkostenregeling voor zowel Marcel Hermans als Carolien Broere, wekt onvrede bij het personeel. Het moge duidelijk zijn dat de ‘klokkenluiders’ matig op de hoogte zijn van de bepalingen in CAR-UWO. De getroffen regeling valt niet onder de algemene bepalingen, maar op de uitzonderingsbepaling. Het college kan afwijken van de algemene regel in bijzondere situaties. Waarom hier sprake is van een bijzondere situatie vermeldt het feitenrelaas niet.

Dat een aantal medewerkers bezwaar heeft gemaakt tegen de nieuwe functieregeling, wordt in het feitenrelaas niet ontkend. Ook niet dat 6 medewerkers hun bezwaar hebben ingetrokken als gevolg van vragen van hun leidinggevende. In het feitenrelaas wordt ontkend dat bij het intrekken sprake is geweest van intimidatie of machtsmisbruik. Het valt niet te controleren of dit waar is. Waarschijnlijk hebben een aantal medewerkers het als intimiderend ervaren.

“Medewerkers van hoog tot laag zijn hierdoor o.a. in de ziektewet beland of hebben de eer aan zichzelf gehouden….”, meldt de klokkenluidersbrief. Het feitenrelaas antwoordt met een overzicht van het ziekteverzuim. Het ziekte verzuim in de nieuwe gemeente van 5,77% is aan de hoge kant, het landelijk gemiddelde is plm. 4%. Maar de vermelding van de cijfers geeft natuurlijk op geen enkele manier antwoord. Geen verloopcijfers en geen duiding van de aard van de ziekte. Al met al een typische negatie van het aan de orde gestelde onderwerp.
De klokkenluiders beschuldigen de heer Hermans van denigrerende opmerkingen o.a. ten aanzien van de nieuwe burgemeester. Het wordt in het feitenrelaas niet ontkend of weerlegd. Gesteld wordt dat het advies bij de benoeming van de burgemeester unaniem was. Een ‘politiek’ antwoord.

Twee ex-leidinggevenden komen aan de orde in de klokkenluidersbrief. Hoofd Financiën zou in een mail aan bestuur en medewerkers de aanpak van de heer Hermans vergeleken hebben met ‘Noord-Koreaanse’ toestanden. Bepaald niet niks uit de mond van een ex-leidinggevende. Het feitenrelaas gaat daar niet op in en vermeldt droog de procedure en relevante feiten. Hetzelfde geldt bij het ‘afzetten’ van het hoofd VROM. Het is geen weerlegging van de beschuldigingen dat een en ander op weinig faire wijze is gebeurd. Een diplomatiek antwoord is in dit geval geen antwoord omdat het feiten en omstandigheden kan verzwijgen die wel relevant zijn.
Extreem hoge inhuur van externen melden de klokkenluiders. In het feitenrelaas tel ik er 32 en ik heb eigenlijk geen idee of dat hoog of laag te noemen is. Het zijn meestal dure werknemers, dat wel.
Mevrouw Broere is de duurste ‘externe’ volgens de klokkenluiders. Ze kreeg 20.000 euro per maand en volgens het feitenrelaas is dat marktconform. Ze ontving dat van 1 juli 2014 tot 16 augustus 2016. Vijfentwintig en een halve maand lang. Dan zitten we al op een half miljoen. Marktconform stelt het feitenrelaas. Dat betwijfel ik. Ze is mede-eigenares van een tweemansburootje op het terrein van HRM. Op een thuisadres. Van hoge kantoorkosten die door zo’n hoog honorarium gedekt moeten worden, is dus geen sprake. Of ze daarbovenop nog een royale reis- en verblijfskostenvergoeding ontving is niet helemaal duidelijk, maar die krijgt ze in ieder geval wel vanaf 16 augustus 2016 de datum waarop ze in de functie van coördinator P&O treedt. Was haar voorgangster echt aan een andere uitdaging toe, of is ze daartoe gebracht? We weten het niet.

De ‘broodjesregeling’ is een van de leuke onderwerpen. Hermans heeft nog een eigen bedrijf en het bestuur op de hoogte gesteld van zijn nevenfunctie. Dat is geaccepteerd. Nu is hij zo druk dat hij geen tijd heeft om zijn eigen broodje te smeren en vraagt de kantinemedewerkster om die op zijn kantoor te bezorgen. ‘Te druk’ lijkt me een mooie smoes voor een activiteit die hooguit vijf minuten duurt. ‘Geen tijd is geen prioriteit’ leerde ik in dit verband. Het lijkt er dan ook meer op dat de heer Hermans niet de neiging heeft om zijn eigen brood te smeren. Hij betaalt ook niet. In het feitenrelaas wordt dit handig omzeild. Hij betaalt periodiek, heet het. Het feitenrelaas zou op dit punt sterker zijn geweest als kon worden verwezen naar eerdere (periodieke) betalingen.

De klokkenluidersbrief stelt dat Hermans wel een zeer royaal mandaat heeft. Het feitenrelaas gaat niet in op dit cruciale punt. Er wordt slechts gesteld dat dat procedureel op de juiste wijze tot stand is gekomen. We zullen nooit weten of Hermans voor dit ruime mandaat heeft gepleit. Terecht stelt de klokkenluidersbrief dat daardoor de gewenste ‘checks and balances’ ontbreken. Maar ook daar gaat het feitenrelaas niet op in.
Een zwakke OR, staat er in de klokkenluidersbrief. Te zwak om goed en gedegen tegenspel te bieden. Alweer een cruciaal punt. De huidige OR heeft een kritische doch coöperatieve instelling, vermeldt het feitenrelaas als standpunt van de gemeentesecretaris. Alweer een formele benadering. Of het klopt dat het personeel te weinig vertrouwen heeft in de huidige OR, komen we niet te weten.

De gemeentesecretaris doet het niet best in de representatie van de gemeente in regionale verband, staat er in de klokkenluidersbrief. Het wordt in het feitenrelaas niet echt tegengesproken. Er staat slechts: “Het regionale dossier is weerbarstig en het college is nog zoekende om hier adequaat in regie te komen.” Nietszeggend en iets anders was ook niet te verwachten.
Dat het ook met de interne communicatie ten behoeve van de raadsvergaderingen niet lekker loopt, wordt in het feitenrelaas wel toegegeven. Maar ook hier een formeel en weinig zeggend antwoord. Het is een aandachtspunt en de heer Hermans vervult een voortrekkersrol in de verbeteringen. Je zou bijna gaan denken dat het college hem de pin op de neus heeft gezet. Uit de opmerkingen over zijn regionale rol en interne rol mbt de voorbereiding van de raadsvergaderingen, krijg je de indruk dat het niet de sterkste kanten zijn van Hermans, die toch veel ervaring heeft als gemeentesecretaris.

De heer Hermans heeft nauwelijks tijd voor zijn eigen bedrijf als nevenwerkzaamheid, staat er in het feitenrelaas. Het wordt niet gekwantificeerd. Hoe het precies zit, zullen we nooit weten. Er is hier ook iets raars aan de hand. Normaal verhuurt Hermans zich via zijn eigen bedrijf voor klussen. Dat doet Carolien Broere trouwens ook. In dit geval zijn ze echter via andere firma’s binnen gekomen. Broere via JS Consultants dat werknemers detacheert en Hermans via De Galan. Beiden zonder werk, denk ik dan en via anderen op zoek naar werk.

Het feitenrelaas vermeldt tot slot dat iedereen, dat wil zeggen iedereen die er toe doet, van de burgemeester tot de gemeenteraad, achter de heer Hermans en zijn beleid staat en hij de juiste persoon is voor deze functie. Het is een oratio pro domo, denk ik. Nu het daar zo strak staat, kan niemand dat zonder meer ontkennen. Dat is dan ook het griezelige aan het feitenrelaas.

Er zijn twee waarnemingen. Die van de klokkenluiders en die van de opstellers van het feitenrelaas. Beide hebben hun zwakke punten, maar het is vooral het feitenrelaas dat niet overtuigt. Het is te politiek, diplomatiek geformuleerd, gaat op een aantal zaken nauwelijks in en mist voortdurend het belangrijkste punt. Er bestaat geen vertrouwen in de heer Hermans. De uitentreuren herhaalde mantra dat het college en de raad achter hem staan, heeft hij kennelijk nodig als reddingsboei en machtsbasis. Nee, niet sterk. Ik verwacht dan ook niet dat de kwestie is afgedaan. Hermans heeft te veel vijanden gemaakt en dat zijn niet alleen mensen die zich persoonlijk door zijn aanpak getroffen voelen. Hermans maakt zich in een aantal opzichten niet waar en daar is nog niet iedereen van doordrongen. Bij hem is er een te groot verschil tussen boodschap en daad.

In het feitenrelaas wordt veel ontweken. We zien de etalage, niet wat daar achter ligt.

     

Totaal aantal reacties: 345

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 20