Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Politiek → Thread

   

Bebouwen Lange Weeren volstrekt niet in het belang van Volendam

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Voor bijna iedereen is het een verademing om het drukke en volle Amsterdam te kunnen verlaten en voorbij de A10 in het polderlandschap terecht te komen. Voorbij het Schouw begint de groene N247 van Amsterdam naar Hoorn en de Rijksoverheid heeft bepaald dat dit groene landschap bewaard moet blijven. Ook het karakter van het landschap valt onder die bescherming. Langs de N247 mag alleen nog historiserend gebouwd worden en fraaie voorbeelden daarvan zien we onder andere in de kleinschalige uitbreidingen van de bebouwing bij Broek in Waterland en Monnickendam. Ook de Lange Weeren valt onder het door het Rijk aangewezen Natura2000 gebied.

Sjoemelen met Natura 2000 voor 10.000 euro per woning
In 1998 heeft projectontwikkelaar Scholtens de grond gekocht in de wetenschap dat het Rijksbuffer betrof en deel uitmaakte van Natura2000. Of het voorkennis en/of een goede gok was blijft in het midden, maar er ligt een uitspraak dat er gebouwd mag worden onder voorwaarden: niet meer dan 740 woningen, waarvan 40% sociale huurwoningen, € 10.000,- boete per woning en men moet de noodzaak van bouwen aantonen. Met de boete moet elders nieuwe natuur gecreëerd worden.

Onder druk van belanghebbenden en met medewerking van een paar raadsfracties van Edam-Volendam werd in de tijd dat gedeputeerde Ton Hooijmaijers zich in de hele provincie inspande voor de belangen van bouwers en projectontwikkelaars een oplossing bedacht om het bouwverbod in de Lange Weeren te omzeilen. Als er elders vervangend natuurgebied zou worden aangekocht, kon de bestemming door de provincie worden gewijzigd. De Provinciale Staten keurde het voorstel met een meerderheid van één stem goed. Op de Lange Weeren ligt dus een hypotheek die verhaald moet worden op eventuele toekomstige bewoners van het gebied. Hooijmaijers zit inmiddels een gevangenisstraf uit wegens onder andere belangenverstrengeling. De provincie houdt vast aan de bijdrage van 10.000 euro per woning in de toekomstige nieuwbouwwijk Lange Weeren in Volendam. Dat heeft gedeputeerde Joke Geldhof onlangs laten weten aan de wethouders Wim Runderkamp en Albert Koning. Edam-Volendam mag van de provincie huizen laten bouwen in Lange Weeren, maar omdat dit gebied een Rijks bufferzone is, moet de gemeente ter compensatie 10.000 euro extra per woning betalen. Deze afspraak is opgenomen in het bestuursakkoord Waterlands Wonen (NHD 4-7-2016). De gemeente is er natuurlijk niet om de risico’s die bedrijven hebben genomen, af te dekken. We mogen er echter wel van uitgaan dat dit soort bedrijven de gemeente onder sterke druk zetten.

Verwarrende berichtgeving, in een maand kan er veel veranderen
Projectontwikkelaar Scholtens bezit een groot gedeelte van de Lange Weeren en is daarom de grootste belanghebbende bij het bebouwen daarvan. De projectontwikkelaar wilde beginnen met de bouw en spande een geding aan tegen de gemeente Edam-Volendam dat hij verloor. Op 4 december 2016 meldden de nieuwsmedia naar aanleiding van het verloren proces dat de gemeente nog lang niet toe was aan het bebouwen van de Lange Weeren: “De gemeente wil geen medewerking verlenen aan deelplannen die vooruitlopen op een totaalplan voor het gebied. Pas wanneer de Broeckgouw af is ( zo rond 2020) zou de Lange Weeren als bouwlocatie in beeld komen. Volgens de bestuursrechter zijn er nog veel te veel onduidelijkheden, zijn nog niet alle bouwlocaties volledig benut en is er nog geen totaalplan van de mogelijke nieuwe woonwijk.”

In een maand kan er veel veranderen zonder dat duidelijk wordt waarom dat zo is.

Precies een maand later meldde het NHD op 4 januari 2017 dat de gemeente een intentieovereenkomst met projectontwikkelaar Scholtens heeft: “Het college van b & w van Edam-Volendam wil werk maken van het bebouwen van de Lange Weeren in Volendam. In het groengebied tussen de woonwijk Blokgouw, de N247 en de N517 moeten tussen de 740 en 1160 huizen komen. Mocht de raad toestemming geven de plannen verder uit te werken, dan zal de gemeente opnieuw in gesprek treden met de provincie over de bijdrage van 10.000 euro per woning die betaald moet worden om te mogen bouwen in de Rijksbufferzone. De gemeente hoopt dat de provincie hier alsnog van afziet.” Dat laatste lijkt wel heel erg onwaarschijnlijk. Daarmee ontstaat een hogere verkoopprijs en dat risico is voor de projectontwikkelaar.

Laat de Gemeenteraad zich drie keer bedenken
Inmiddels leven we in een heel andere tijd dan de periode waarin een paar raadsfracties zich inspanden om bij de Provincie toestemming te krijgen voor de bebouwing van de Lange Weeren. Er zijn niet alleen andere demografische ontwikkelingen dan toen werden verwacht, ook in veel andere opzichten wordt er anders gedacht over bouwen dan toen het geval was.
De woningbehoefte is sterk aan het veranderen. Gezien de bevolkingsopbouw is er sinds enkele jaren een evenwicht bereikt tussen de vraag naar koopwoningen en het aanbod van bestaande koopwoningen. Voor de eigen bevolking is er weinig tot geen behoefte meer aan de bouw van koopwoningen. De behoefte die er wel is bestaat in hoofdzaak uit huurwoningen en de reserve aan bouwgrond binnen de bebouwde kommen kan in principe voldoen aan die vraag. Volgens de prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek neemt in Edam-Volendam het percentage 65-plussers toe van 14% in 2011 naar 26% in 2040. Dit is een toename van 3.853 65-plussers (4.107 in 2011, 7.960 in 2040). Prognoses laten zien dat het aandeel van jongeren weinig verandert, het aandeel volwassenen in de bevolking daalt van 60% in 2011 naar 52% in 2040. Deze prognose houdt eigenlijk een waarschuwing in tegen een uitbreiding van het aantal koopwoningen voor de eigen bevolking. (Zie afbeelding onder dit artikel dat de huidige opbouw van de bevolking weergeeft).

Bouwen voor Amsterdam en de regio, maar daardoor nemen de fileproblemen ernstig toe

De behoefte aan woningen komt vooral uit Amsterdam. Om de druk daarop te verminderen heeft de Provincie besloten dat er meer woningen in de regio moeten bijkomen. Dat komt ook tegemoet aan de behoefte van jonge gezinnen in Amsterdam die de stad willen ontvluchten en graag in de buurt van Amsterdam willen blijven. Geheel Waterland zou in dat verband 12.500 nieuwe woningen moeten bouwen.
Het is de vraag of dat wel verstandig is. Noord-Holland boven het Noordzeekanaal kampt nu al met ernstige fileproblemen. Voor Edam-Volendam is de N247 nu al een levensgroot probleem. Hoewel er op dit ogenblik plannen in uitvoering zijn om de doorstroming te verbeteren, bestaan er geen plannen om de capaciteit van de provinciale weg aanzienlijk te verruimen. Als er op de Lange Weeren plm 1000 woningen zouden worden gebouwd, zal dat een aanzienlijke vergroting van de fileproblemen opleveren. Als driekwart van de nieuwe bewoners (en tweeverdieners) voor werk op Amsterdam blijft aangewezen kan dit zeker zo’n 1000 extra auto’s tijdens de spitsuren op de N247 betekenen. Een auto vergt gemiddeld zo’n 15 meter ruimte. Dan praten we over een rij van 15 kilometer die zich bij de bestaande file zal voegen. De bestaande veronderstelling dat de verbreding van de N244 (naar Purmerend en de A8) ontlastend zal werken voor de N247, is niet meer dan een veronderstelling. De veronderstelling dat bij files op de A8 en problemen met de tunnels het sluipverkeer via de N247 juist zal toenemen, is ook niet zonder gronden.

Volendam heeft er geen belang bij
Het volbouwen van de Lange Weeren is geen Volendams belang. Het is een belang van projectontwikkelaars, bouwers en gezinnen die vanuit Amsterdam naar de regio willen. Duizend nieuwe woningen zullen waarschijnlijk zo’n drieduizend bewoners gaan tellen. Dat is een uitbreiding van de bevolking van Volendam met vijftien procent (CBS gaat uit van 7 procent groei tot 2040). Daar zal ongetwijfeld ook druk van uitgaan op de bestaande voorzieningen en het centrum van Volendam. Voorzieningen zullen daarom moeten worden uitgebreid en er zullen aanzienlijke verkeersontlastende maatregelen moeten worden genomen om de druk op het centrum niet groter te laten worden. Dat zou zwaar moeten meewegen bij het besluit om een nieuwe wijk te bouwen.
Ook de bewoners van de wijk Blokgouw zullen te maken krijgen met een toename van verkeer waar deze wijk niet op gebouwd is. De smalle straten zijn nu al een probleem. Scholtens heeft de eerste bouw gepland achter de Schoener. Een brug is gepland op de plaats waar Schoener, Galjoen en Karveel samenkomen. In verband met de twee bruggen die toegang geven tot dit deel van de Blokgouw zijn Tjalk en Schoener de belangrijkste aan- en afvoerwegen. Zowel tijdens de bouw als daarna zullen deze twee smalle straten een verkeerstoename kennen waar ze niet op zijn berekend. Dat zal later ook gebeuren in de andere gedeelten van Blokgouw. Ook voor de Leendert Spaanderlaan en de C. van Abkoudestraat geldt dat ze veel sterker belast zullen worden. De kans dat dit horrorscenario werkelijkheid wordt is aanwezig. In een ten behoeve van de gemeente ontwikkeld plan (Ontwikkelstrategie Lange Weeren Volendam) wordt de nieuwe wijk toegankelijk gemaakt via de derde ontsluitingsweg. Scholtens wil bouwen vanaf 2020. De ontsluitingsweg zal dan nog niet gereed zijn.

Natuur en gezondheid
In verband met de fijnstofbelasting zou er geen mogelijkheid moeten bestaan voor het bouwen vlak langs doorgaande wegen als de N247. Vooral tijdens de spitstijden met file is de fijnstofbelasting aanzienlijk en de nieuw te bouwen wijk zou dan gezien de heersende windrichting in het neerslaggebied van de provinciale weg komen te liggen. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de geluidsbelasting. Fijnstof is een belangrijke veroorzaker van gezondheidsproblemen waarvan de lijst steeds langer wordt. Het zou dus in ieder geval beter zijn aan de andere kant van de N247 te bouwen als er toch gebouwd moet worden. De lange Weeren hebben ook natuurwaarde en het spreekt in de tegenwoordige tijd vanzelf dat we daar zuinig op moeten zijn. Wat zich maar weinigen realiseren is dat de Lange Weeren voor Volendam van groot belang is als natuurlijk waterbergingsgebied. De veenbodem kan veel water absorberen en nu het klimaat steeds natter wordt en langdurige hoosbuien vaker zullen optreden, is dat van groot belang. Bij bebouwing zal extra maalcapaciteit noodzakelijk zijn omdat de Lange Weeren ver van de bestaande gemalen liggen. Dat werkt ook kostenverhogend en het is de vraag wie dat gaat betalen.

Niet bouwen is beter
Hoewel de gemeenteraad op 26 januari gevraagd zal worden om toestemming te geven voor het gaan ontwikkelen van definitieve plannen, zit de gemeenteraad met een groot probleem. Er is nog geen definitieve woonvisie die de raad eigenlijk nodig heeft om het nut en de noodzaak van de bebouwing van de lange Weeren te beoordelen.
Nu al kan gezegd worden dat het belang van Volendam eigenlijk niet te verenigen is met een grootschalige uitbreiding van het bebouwde gebied. Behalve een aanzienlijke verzwaring van de infrastructuur (wegen, voorzieningen) is een belangrijk argument de toenemende belasting van de N247 en de daarmee gepaard gaande verlenging van de reisduur richting Amsterdam.
De gezamenlijke Waterlandse gemeenten langs de N247 zouden zich moeten verzetten tegen een taakstelling voor dit gebied en de voorkeur uit moeten spreken voor bouw elders in de regio. Met name de regio Zaanstad die profiteert van een verdubbeling van de Coentunnel zou daar eerder voor in aanmerking moeten komen. Als er echt niet aan te ontkomen is, zou de blik zich veel beter kunnen richten op de kleine kernen die de gemeente inmiddels rijk is. Volendam heeft met “goedkope nieuwbouw” jongeren uit deze kernen weggezogen met als gevolg ontvolking en verschraling van de leefbaarheid vooral voor achtergebleven ouderen. Het vitaliseren van deze kern zou prioriteit dienen te hebben. Voor Oosthuizen bestaat er bijvoorbeeld ook een ruim bemeten uitbreidingsplan en daarnaast beschikt het over een spoorverbinding waardoor het forensenverkeer niet volledig via de N247 verloopt.
Bij de keuze tussen eigen belang en de behoefte van woningzoekenden van elders zou de balans, gezien de verstrekkende gevolgen voor de verkeersinfrastructuur en voorzieningen, moeten doorslaan naar de bescherming van de eigen belangen. Helaas is het zo dat bij het maken van plannen de indirecte gevolgen vaak buiten beschouwing worden gelaten en tot niet voorziene extra uitgaven leiden. Voor de gemeenteraad gaat het om een belangrijk besluit. Zolang die noodzaak niet voldoende duidelijk is, de directe en indirecte gevolgen niet afdoende in kaart zijn gebracht en de alternatieven niet zijn onderzocht, heeft ze eigenlijk maar één keuze: opschorten tot er voldoende duidelijkheid is die een afweging van alle belangen mogelijk maakt. Dat punt is nog lang niet bereikt.

Een aantal bewoners uit de Blokgouw


                     

     

Afbeelding Bijlagen

Bevolkingsopbouw_Edam-Volendam.jpg

Klik op de thumbnail om de hele afbeelding te zien

Totaal aantal reacties: 373

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 20