Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Politiek → Thread

   

Gemeente Edam-Volendam blijft problemen ontkennen

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Een klokkenluidersbrief vanuit het personeel van de gemeente heeft deze week voor nogal wat ophef gezorgd. Onderwerp was het functioneren van de nieuwe gemeentesecretaris Marcel Hendriks. Het overgrote deel van het personeel is hem beu en zag geen andere mogelijkheid dan dit in een anonieme brief aan de leden van de gemeenteraad te laten weten. Nadat de brief in de publiciteit kwam, reageerde de gemeente op de verkeerde manier.

Met anonieme brieven doen we niets
Dat was ongeveer de eerste reactie die de gemeente naar buiten bracht en vermeldde daarbij dat het gedeeltelijk om roddel en achterklap ging. Die reactie was volkomen fout. In feite wees die erop dat de houding van het college een deel van het probleem vormt. De anonieme schrijvers van de brief werden uitgenodigd voor een gesprek. Een loos gebaar. Wie anonimiteit kiest doet dat om zichzelf buiten de gevarenzone te houden. Dat er op die uitnodiging geen positieve respons zou komen, was bij voorbaat te verwachten.

Tweede reactie was beter
Al snel werd duidelijk dat de eerste reactie nauwelijks werd geaccepteerd. Vandaag besloot het college daarom volledige openheid te geven. Naast een uitvoerige verklaring is een reactie beschikbaar op het relaas van de klokkenluidersgroep. Dat is te waarderen. De vraag is echter of het een achterhoedegevecht betreft. Een relatief groot aantal feiten die de klokkenluiders noemt wordt bevestigd, maar krijgt door de uitleg een andere kleur. De kleur van normaalheid. Dat vraagt echter een extra kritische lezing. De reactie is defensief in de zin dat uitleg wordt gegeven over een aantal zaken. Er blijft echter ook een aantal zalem niet benoemd en daar zit toch een nelangrijk deel van de pijn.

College blijft vierkant achter directeur Hermans staan
In zijn algemeenheid is dat verstandig in dit soort situaties. Een directeur zou zijn gezag verliezen als het bestuur ook maar een spoortje van twijfel zou laten blijken. Pas over enige tijd kan blijken of het ook in dit geval verstandig was. De eerste beste misstap van Hermans, kan het kaartenhuis in één keer in elkaar laten vallen. In mijn opinie kun je daar op wachten. Het vuur smeult, zal blijven smeulen. De heer Hermans heeft binnen het personeel te veel vijanden gemaakt en de eerste beste misser zal groot worden uitgemeten. De man moet vanaf heden op eieren lopen en het is de vraag of dat wel zo gewenst is voor iemand die als ‘change agent’ de organisatie in een andere richting moet leiden en het personeel moet motiveren om die omslag te ondersteunen.

Signalen niet begrepen
Uit de klokkenluidersbrief komen in feite twee signalen. De eerste betreft de ‘modus operandi’ van de gemeentesecretaris. Daaruit blijkt dat hij meer op macht leunt als ‘veranderaar’, dan op overtuiging. Het tweede signaal betreft het uiterst royale pakket arbeidsvoorwaarden dat hij heeft weten te bedingen. Dat laatste zet kwaad bloed. Het zijn altijd de hoger geplaatsten die dat lukt en dat valt slecht in een organisatie waar veel mensen een lagere functieschaal hebben gekregen. Hier doemt het scenario op van veel organisaties waar de arbeidsvoorwaarden van de staf worden verbeterd en die van de uitvoerenden verslechteren.
Bij de ‘modus operandi’ kiest de uitleg van het college voor de klassiek geworden uitleg dat er bij organisaties in verandering altijd spanningen zijn. Dat is waar. Maar de vraag is of dat recht doet aan de klokkenluidersbrief. Die wijst erop dat de wijze van optreden door de gemeentesecretaris extra spanningen oproept omdat hij van macht uitgaat in plaats van overtuiging. Het naar zich toetrekken van alle macht op personeelsgebied gaat ten koste van de ‘checks and balances’ die normaal zijn, zegt de klokkenluidersbrief. Nu is de macht in handen van één persoon die niet vertrouwd wordt en waarvan de klokkenluidersbrief zegt dat je je daarom beter gedeisd kan houden dan onmin te veroorzaken door tegenspraak.
De feitelijke signalen lijken het college te ontgaan.

De uitleg vertrouw ik niet in alle opzichten
Een baan als gemeentesecretaris bij de gemeente lijkt alleen maar aantrekkelijk te zijn voor sollicitanten als er een schaal hoger wordt betaald. Het was een advies van de Galan, dat het college heeft overgenomen. Dezelfde de Galan die met Hermans als kandidaat kwam aanzetten. Bestaat er dan de mogelijkheid van een doorgestoken kaart? Ik weet het niet, maar bij zulke omstandigheden sluit ik dat niet uit.
Kende de heer Hermans zijn assistent Broere echt niet eerder? Hij ontkent het, maar dat vormt geen afdoend bewijs. Hardnekkige geruchten spreken over een indirecte familieband.
Wat hebben chefs te maken met werknemers die een bezwaarschrift willen indienen/ Als die daar over beginnen is het, gezien het heersende klimaat, niet uit te sluiten dat sommigen daar van af hebben gezien uit overwegingen van veiligheid.
Het niet significant gestegen ziektepercentage wordt opgevoerd als parameter voor de onrust. Dat heeft weinig bewijswaarde. In een situatie van organisatiespanningen kunnen er zelfs minder ziektemeldingen zijn dan normaal. Zieken kunnen zelfs blijven doorwerken omdat ze bang zijn voor de consequenties van het afwezig zijn. . Overigens is het ziektepercentage hoog te noemen. Het landelijk gemiddelde is ongeveer 4% en dat is significant lager dan de door de gemeente vermelde percentages.

Door een deel van het personeel te benoemen dat wel achter de heer Hermans zou staan, creëert het college nieuwe spanningen en maakt een onderscheid tussen goed en fout

Zo kunnen alle verklaringen van de gemeente aan een nauwgezet onderzoek worden onderworpen.

Slot
Het college heeft voor een bepaalde weg gekozen en houdt daar stevig aan vast. De heer Hermans zal echter op eieren moeten gaan lopen en het wachten is op zijn eerstvolgende misser. De keuze van het college neemt de spanningen en het gebrek aan vertrouwen niet weg door zich onverbiddelijk achter de heer Hermans te scharen. Diens positie wordt daardoor niet versterkt. Wat hem op eigen kracht niet lukte, moet nu afgedwongen worden door de reddingsboei die het college hem toewerpt. Hoogste tijd dat het college zich op haar koers gaat bezinnen.

Het is betreurlijk dat de collegepartijen en uitgerekend oppositiepartij PvdA het college onvoorwaardelijk steunen. Het is niet de eerste keer dat raadsfracties zich laten overtuigen door het verweer van het college zonder voldoende acht te slaan op de mensen die in arren moede een beroep op hen doen.

 

     

Totaal aantal reacties: 409

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Totaal aantal reacties: 409

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Ik vind het een raar antwoord.

Na een aantal keren doorlezen - het is een ingewikkelde materie en de beantwoorders doen geen enkele moeite de uitleg toegankelijk te maken - blijkt er niet op alle vragen en opmerkingen van de indieners van de mail antwoord te worden gegeven. De antwoorden zijn selectief, afleidend en soms ook antwoorden op vragen en opmerkingen die niet gesteld werden.

De antwoorden over de formele/zakelijke/juridische/financiële kant zijn alleen voor ingewijden te begrijpen en te controleren. Het zijn eenmaal genomen besluiten waar niets meer aan te veranderen is.Tenzij er naderhand nog omissies in de besluitvormingsprocedure zouden zijn te vinden.

In andere antwoorden zit een in-de-verdediging-schietende houding. Dat is sowieso nooit goed.

Over het salaris van mevrouw Broerse en haar arbeidsvoorwaarden kunnen raadsleden duidelijkheid verschaffen. De genoemde € 20.000,- per maand is bijna een dubbel burgemeester-salaris ?

Als voorbeelden (willekeurig en onvolledig)
het verwijt van de ‘verplichte’ bijeenkomsten wordt niet besproken. De ‘angstcultuur’ wordt onderkend maar er wordt geen ander alternatief geboden dan ‘dat de gemeente niet in contact kan komen met de opstellers van de oorspronkelijke mail’ en dat ze ‘goede voornemens heeft’. De cijfers over ziekteverzuim en ongewild vertrek zouden eens goed bekeken moeten worden (er zijn andere signalen) of door de opstellers van de oorspronkelijke mail beter toegelicht kunnen worden. De kritiek op de rol en het functioneren van de OR wordt niet opgepakt. Met de OR is - ondanks de genoemde kritiek - ‘niets aan de hand’. Terwijl juist een OR hier bovenop zou moeten zitten. Als de mail geschreven is uit naam van Trots-EV (een politieke partij) moet het toch niet moeilijk zijn de bron(nen) te vinden.

  In de laatste alinea komt er toch een soort sfeertje van:
* Het college is blij (maar waarmee ?)
* Sommige mensen begrijpen het niet en kunnen ons niet bijhouden
* Meer persoonlijk en onderling contact (dat lukt blijkbaar niet echt)
* Alle vertrouwen in Dhr. Hermans (negeren van de kritiek / rijen sluiten)
+ Alle vertrouwen in de aanpak van Dhr. Hermans. (waar dus blijkbaar iets niet helemaal goed mee gaat ?)
* We erkennen dat het allemaal beter kan. We hebben als lokaal bestuur zorgen. We zijn er mee bezig. (wat kan er beter ? wat zijn die zorgen ? waar zijn ze mee bezig ? hoe is de aanpak ?)


quote uit beantwoording:
Het college is blij te lezen dat ook deze groep van medewerkers actief wil bijdragen aan de noodzakelijke veranderingen. Het tempo en de manier waarop het nu gebeurt is blijkbaar voor sommige mensen ongemakkelijk. Het college neemt dit signaal zeer serieus en wil meer persoonlijk en onderling contact bevorderen, met bijvoorbeeld bijeenkomsten zoals op de 23e december.

De heer Hermans is aangetrokken op voorspraak van raad en college om ontwikkelingen binnen de organisatie in gang te zetten. Hij geniet hierbij de steun en het vertrouwen van afdelingshoofden en college en afgaande op de reacties de afgelopen periode ook van een groot deel van het personeel. Het college is van mening dat hij voor de opgave die er nu ligt, de juiste persoon is. Het college zal in de rol van werkgever het gesprek voeren met de heer Hermans over de culturele aspecten die in de mail van TrotsEV naar voren komen.

De genoemde angstcultuur is een langer bestaand fenomeen en is nog niet overal bespreekbaar. Dit baart ons zorgen. In nauwe samenwerking met OR en management wil het college zich de komende periode inzetten om hier aan te werken. Er is gepoogd in gesprek te komen met de groep die de mail heeft verzonden, maar helaas tot op heden zonder resultaat.

Het lijkt allemaal op downsizen. Dammage-control.
De bekende aanpak van overheden waar kritiek op is.
Ik vind het een raar antwoord.

     

Totaal aantal reacties: 409

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Quote van de website van de gemeente EdamVolendam:

De anonieme mail heeft veel losgemaakt en op gang gebracht in de gemeentelijke organisatie, en heeft diepe impact gehad op mensen. We weten dat reorganisaties en veranderingen ook veel losmaken, en diepe impact kunnen hebben. We zijn ons daar als college van bewust en we weten ook dat we nog een weg te gaan hebben. Tegelijkertijd zien we ook dat de ontwikkelingen veel energie en creativiteit geven, en kansen bieden aan iedereen die in beweging wil komen; ook als college zetten we samen stappen ten behoeve van die ontwikkeling. We nodigen alle mensen in de organisatie daarom uit om samen in die ontwikkeling en beweging een aandeel te nemen, om daaraan je eigen persoonlijke bijdrage te leveren: want binnen beginnen is buiten winnen. En daardoor kunnen we als medewerkers van deze organisatie allemaal echt Trots zijn om bij de gemeente te werken!

Het college


N.B. Op de LOVE is er sprake van dat er vandeweek een ‘persmoment’ zal zijn.
Nadere info volgt.

http://www.edam-volendam.nl/portal-home/nieuws_43559/

     

Totaal aantal reacties: 409

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Behalve de ambtelijke top - het presidium (voorzitters politieke partijen) en de raadsleden is er ook nog de suggestie gedaan de rekenkamercommissie een onafhankelijk onderzoek te laten doen.

Info over de rekenkamercommissie EdamVolendam:
http://www.edam-volendam.nl/portal-home/rekenkamercommissie-items_43724/item/informatie-over-de-rekenkamercommissie_81157.html

Voorzitter
De heer drs. G. Müller

Leden        
De heer W.H.M. Rijkenberg (Lijst Kras)
De heer D. Dijkshoorn (Zeevangs Belang)
Mevrouw G.A.F. van den Hogen (Groen Links)
De heer M. Slotboom (PvdA)
 
Plaatsvervangend voorzitter
De heer W.H.M. Rijkenberg (Lijst Kras)
 
Plaatsvervangende leden
De heer A. de Jong (CDA)
De heer F.J.M. Zwarthoed (VVD)
De heer P.M. Bliek (PvdA)

Bijna allemaal dezelfde mensen dus die in hun eigen kleine kringetje blijven ronddobberen.

Suggestie: vraag mevrouw Karin Heerschop (ex-burgermoeder Zeevang). Zij is van een onbesproken integriteit, onafhankelijk, betrouwbaar, communicatief en bewezen terzakekundig. (U mag zelf kiezen op welke kwaliteiten dat van veel van de bovengenoemde personen niet gezegd kan worden)

Ze kent het klappen van de - lokale - zweep want jaren ervaring in eigen gemeente (waar de sfeer goed was) en in de jaren voorafgaand aan de fusie bekend geraakt met de perikelen en afwijkigheden op Fort Stadskantoor (waar ze naar eigen zeggen nooit aan heeft kunnen wennen).

Als het probleem de ‘Folledamse cultuur’ op Fort Stadskantoor zou zijn wordt meteen duidelijk waar de spanningen zitten: Volendam-tegen-de-rest ? Volendam als buiten-de-echte-wereld ? Volendam als eigen-gereid en niet-met-de-tijd-en-de-veranderingen-meegaand ? Moeten inwoners van de 9 andere woonkernen - maar buiten het klaphek - vrezen ?

Zetten we dat ook nog even af tegen het functioneren van onze ex-burgemeester W. van Beek die blijkbaar een schuldende erfenis achterlaat. Het verwijt aan hem was altijd en van velen dat hij zich veels-te-veel conformeerde met een bepaalde groep/kliek en bepaalde lokale ‘gekkigheden’ accepteerde - gedoogde of zelfs omarmde.

Of dat het hele dossier bijvoorbeeld veel zegt over het functioneren van vorige gemeentesecretaris en nu dus zijn opvolger Hermans die nu zo onder vuur ligt.

Anderszijds: misschien heeft hij wel een punt. Of moet hij brokken maken om de zaak in beweging te krijgen ? Aangesteld als trouble-shooter ? Crisismanager ? Veranderingsstrateeg ? Met daarna de vraag of hij het wel zo goed en slim aanpakt ?

Nog 5 jaar te gaan. Dan fuseren we met de gemeente Waterland. Toch ook een perspectief om er nu al bij te betrekken want ook de gemeente Waterland kenmerkt zich (evenals ex-Zeeevang) door een goede sfeer in de politiek en in het ambtenaren-apparaat.en een open en professionele houding in denken&doen;.

Wat gaat dit betekenen voor onze nieuwe burgermoeder mevrouw Sievers ? Op het gevaar af een vooroordeel te delibreren spreekt het nu al in haar voordeel dat zij zich schaart bij de vrouwelijke burgemeesters in de omliggende gemeenten: de ‘meiden’ die het blijkbaar wel goed doen.

De huidige problemen in het ambtenarenapparaat van EdamVolendam zullen toch geen ‘mannetjes’-probleem zijn ? Met grote ego’s en kleine piemeltjes en haantjesgedrag en Bokito-neigingen en zulks ?

     

Totaal aantal reacties: 373

Geregistreerd 2014-01-17

PM

Reactie van de PvdA

Tumult in het gemeentehuis

23 januari 2017

We hebben het allemaal kunnen lezen: er is tumult in het gemeentehuis. De gemeentesecretaris, Marcel Hermans, wordt door anonieme ambtenaren beschuldigd van ‘Noord-Koreaans’ leiderschap en nog een heleboel meer. Allereerst: we leven in een rechtstaat waarin we gelukkig aan hoor- en wederhoor doen. De tijd dat we iemand na beschuldigingen gelijk op het dorpsplein aan

lees verder » https://edamvolendam.pvda.nl

     

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

De PvdA maakt tussen de regels door wel verwijten aan ex-burgemeester van Beek, die te veel op eigen houtje zou hebben gehandeld.

Aan ‘hoor en wederhoor’ doen heeft in dit geval maar bepwerkte waarde. Er is niets tot op de bodem uitgezocht en het belangrijkste verwijt van de klokkenluiders, dat hij een dictatoriale stijl hanteert is niet serieus aan de orde gekomen. De tekst van het feitenrelaas is subjectief, achter een hoop woorden kan nog veel verborgen liggen. Ik had het plezieriger gevonden als de PvdA meer distantie had laten zien. Nu gaat ze in feite mee met het subjectieve verhaal en zegt daar in feite mee dat de klokkenluiders nauwelijks een punt hebben. Het lijkt er op dat de PvdA zich heeft laten meezuigen in de door Hermans opgestelde standpunt dat door het college wordt gedekt.

     

Totaal aantal reacties: 373

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 20