Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Politiek → Thread

   

De gemeente heeft een nieuwe secretaris nodig, want het personeel is de huidige beu.

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

De werksfeer op het Stadskantoor is al een aantal jaren niet optimaal. Het daar werkend personeel is echter van de drup in de regen gekomen sinds de heer Hermans als nieuwe gemeentesecretaris is aangetreden. De kwestie is zo ernstig geworden dat het personeel zich niet meer veilig voelt en in arre moede zich tot de gemeenteraad heeft gericht. De door het personeel geschreven brief, een klokkenluidersbrief, circuleert inmiddels op een onbekende schaal door de gemeente, zodat ik me vrij voel die hier te publiceren.

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Wij menen u vanuit uw functie in de gemeenteraad op de hoogte te moeten stellen van onderstaande situatie en schokkende feiten.  Het personeel van de gemeente Edam-Volendam heeft lang gewacht met het naar buiten brengen van deze situatie omdat het de nieuwe secretaris, dhr. Hermans, het voordeel van de twijfel gunde bij zijn aantreden.  De situatie is vanaf 1 januari tot heden (bijna een jaar verder) echter zo ernstig geworden dat wij tot deze wanhoopsdaad zijn gekomen om u nader te berichten.

U heeft op deze informatie recht als volksvertegenwoordiging en eind-verantwoordelijke voor het functioneren van de gemeente. Tot onze spijt moeten we deze brief op een versleutelde manier versturen om te voorkomen dat de secretaris, zoals eerder helaas is gebleken bij activiteiten om hem tot enige zelf reflectie te krijgen, op het individu gerichte tegenmaatregelen neemt. Wij vertrouwen op uw clementie in deze. De brief kan ook gezien worden als zogenaamd intern ‘klokkeluiden’ en valt in dit kader onder een specifieke juridische bescherming.       

Vanaf 1 januari 2016 is dhr. Hermans formeel als secretaris/ algemeen directeur van de nieuwe gemeente Edam-Volendam aangetreden. In eerste instantie bleek het lastig om geschikte kandidaten voor deze functie te krijgen. De Galan groep uit Baarn begeleidde het gehele traject en kwam opeens (na een behoorlijke vertraging) met dhr. Hermans als kandidaat aanzetten. Dhr. Hermans weet zichzelf prima te verkopen en kwam uiteindelijk als kandidaat naar voren (mede omdat de andere kandidaten over minder ervaring leken te beschikken).

Dhr. Hermans is als interim leidinggevende (voor steeds korte periodes) werkzaam geweest bij verschillende gemeenten en kon dit dus opgeven op zijn CV. Zoals gewoon is in dergelijke trajecten (en functies van enige importantie) moest nog wel een assessment worden gedaan. Tot de verbazing van het personeel van de gemeente werd dit assessment echter uitgevoerd door hetzelfde bureau (de Galangroep) dat dhr. Hermans had voorgedragen. De Galangroep had uiteraard een financieel motief om de zelf aangedragen kandidaat geaccepteerd te krijgen bij de klant. Tot niemands verbazing kwam er dan ook een goed assessment naar voren.
Het personeel vindt deze gang van zaken niet ethisch verantwoord en vraagt zich af of de raad van deze (gemakkelijk te verifiëren informatie) op de hoogte was in zake het selectieproces. 

Inmiddels is bij het personeel bekend geworden dat dhr. Hermans bij verschillende andere gemeenten (waaronder de gemeente Bloemendaal) heeft gesolliciteerd maar hier resoluut is afgewezen. Bij vele bekende selectiebureau’s in het land is de naam van dhr. Hermans in negatieve zin bekend gezien de schade die in andere gemeenten is aangericht. De gemeente Edam-Volendam is via een gewiekste wijze opgezadeld met een zogenaamde B-keuze. Hierover later meer. 

Dhr. Hermans is (momenteel formeel nog steeds) woonachtig in het zuiden van het land en heeft hier een eigen woning. Geheel 2016 heeft dhr. Hermans een huurwoning betrokken op het grondgebied van de voormalige gemeente Zeevang. Hij woont hier in zijn eentje. Normaliter dient een werknemer uiteraard financieel zelf deze kosten te dragen van een huurwoning.  Voor dhr. Hermans wordt dit echter al ruim een jaar door de gemeente Edam-Volendam betaald (en indirect dus door de inwoners van de gemeente Edam-Volendam). Hiervoor is door de sectie P&O van de gemeente (onder leiding van mevr. Broere) een schimmige constructie opgezet. De CAR/ UWO biedt namelijk een mogelijkheid hiertoe onder bepaalde omstandigheden. Ongeacht of de constructie ‘legaal’ is, is de constructie niet ethisch te verantwoorden. Het personeel bevreemdt zich over deze situatie en vraagt zich af waarom de gemeente langdurig voor deze huisvestingskosten moet opdraaien. Had de secretaris niet al lang iets kunnen regelen (zeker nu de huizenprijzen zijn gestegen en een eigen woning in geheel 2016 makkelijk te verkopen was)?  Eind 2015 zijn ook al de langdurige verblijfkosten (enkele maanden) van dhr. Hermans op een vakantiepark door de gemeente betaald. Deze kosten zijn destijds betaald uit het fusie frictiekostenbudget. In hoeverre is dit een oneigenlijk gebruik van door het Rijk ter beschikking gestelde fusie frictiekosten? 

Bovenstaande wordt nog vreemder als het personeel bekend wordt dat dhr. Hermans voor zichzelf heeft bedongen dat hij formeel een salarisschaal hoger wordt ingeschaald dan de voormalige secretaris die voorheen op die functie zat. Aangezien de nieuwe gemeente onder de 40.000 inwoners blijft was hier geen enkele reden toe. Boven de 40.000 inwoners treden pas andere functieschalen in. Nog vreemder is het gegeven dat al het overige personeel van de nieuwe gemeente Edam-Volendam qua functie een formele salarisschaal LAGER is geplaatst. Hier zijn door het personeel verschillende bezwaarschriften tegen ingediend. Dhr. Hermans heeft zichzelf dus formeel qua salarisstructuur in een hogere schaal laten plaatsen, terwijl de rest van het personeel qua functie een formele salarisschaal lager is ingeschaald. Dit lijkt ons niet het goede voorbeeld van een echte leider. 

Het had de nieuwe gemeentesecretaris ook gesierd als hij zijn aanstelling gelijktijdig met het overige personeel in het college had laten vaststellen. Dhr. Hermans heeft de sectie P&O echter opdracht gegeven zijn aanstelling voortijdig in het nieuwe college te brengen (terwijl de rest van het personeel nog moest volgen). 

Diverse medewerkers vanuit verschillende afdelingen hebben tegen deze lagere formele inschaling qua functie formeel bezwaar aangetekend. Dhr. Hermans zag dit als een persoonlijke aanval en heeft getracht deze medewerkers te dwingen om hun bezwaarschrift in te trekken. Verschillende leidinggevenden/ coördinatoren kregen de opdracht van dhr. Hermans om hun medewerkers te dwingen het bezwaarschrift in te trekken. Hier zijn verschillende schriftelijke bewijzen voor aan te dragen indien door de raad besloten wordt tot een onafhankelijk nader onderzoek. Het indienen van een bezwaar is een individueel/ persoonlijk recht van een medewerker. Middels intimidatie heeft dhr. Hermans het voor elkaar gekregen dat bijna de helft van de ingediende bezwaarschriften door medewerkers weer werd ingetrokken (!). Ook dit is feitelijk (dmv bijvoorbeeld interviews) na te gaan. De medewerkers waren bang voor de intimidaties van dhr. Hermans en kozen eieren voor hun geld. Het personeel vindt dit een zeer kwalijke gang van zaken. Gedrag dat een secretaris onwaardig is en dat bestraft zou moeten worden. In deze is sprake van aantoonbaar machtsmisbruik vanuit de functie.

Het intimideren van medewerkers is ook op andere vlakken ingezet. Medewerkers van hoog tot laag in de organisatie zijn hierdoor o.a. in de ziektewet beland of hebben de eer aan zichzelf gehouden en hebben elders gesolliciteerd. Dit waren vaak juist vaak de kwalitatief goede mensen die de secretaris durfden tegen te spreken.  Medewerkers die de secretaris durfden tegen de spreken zijn in de organisatie verder op andere lagere functies geplaatst, in exittrajecten geduwd en/of op andere wijze uitgeschakeld. Kritiek werd niet geduld.

Bij andere gemeenten waar dhr. Hermans heeft gewerkt werd hij ‘de zaag’ genoemd. Aan ieders stoelpoten wordt gezaagd (o.a. door medewerkers zwart te maken bij bestuursleden) om angst en onzekerheid te creëren. Bepaalde collegeleden valt dhr. Hermans publiekelijk ook geregeld af door laatdunkend over ze te spreken. Dit gebeurt ook over de nieuwe burgemeester. Deze kandidaat was niet de 1e keus van dhr. Hermans. Zijn voorkeur ging naar een kandidaat met meer bestuurlijke ervaring. Dit (en andere zaken) is breed uitgemeten.   

Het voormalig hoofd Financiën van de oude gemeente Edam-Volendam (dhr. Norbert Klaassen) was het eerste slachtoffer van dhr. Hermans. Bij het gedwongen (eerdere) vertrek van dhr Klaassen heeft deze laatste nog een afscheids email aan alle medewerkers en het bestuur gestuurd. In deze mail stond letterlijk opgenomen dat ‘dhr. Hermans Noord-Koreaans leiderschap’ werd verweten. Bij tegenspraak (in welke vorm dan ook) ging de kop er af.  Het voormalige afdelingshoofd VROM is ook door hem op een zijpad gezet. 

Bij een nieuwe gemeente hoort een zogenaamde nieuwe mandaatregeling. Bij het opstellen van deze nieuwe mandaatregeling (die niet in de gemeenteraad is geweest) heeft de secretaris met veel moeite alle personele macht (voor het aanstellen, ontslaan, beloningen etc.) naar zichzelf toegetrokken. Voorheen was er sprake van enige machtsspreiding aangezien de Burgemeester, vanuit de portefeuille personeel, en/of de afdelingshoofden veel zaken konden beslissen. Dhr. Hermans is in de nieuwe gemeente echter voor alle personele aangelegenheden tekenbevoegd. Checks and balances ontbreken volledig. In andere gemeenten is deze invloed bijvoorbeeld opgedeeld naar coördinatoren en afdelingshoofden. Dhr. Hermans heeft hier bewust niet voor gekozen vanuit machtsdenken. 

Dhr. Hermans is momenteel dus ook verantwoordelijk voor de inhuur van externen. Sinds januari 2016 is nog nooit zoveel geld uitgegeven aan de inhuur van externen. In de winternota is middels een listige boekhoudkundige kunstgreep de aandacht van dit gebeuren afgeleid.  Aangezien dhr. Hermans de sectie P&O direct aanstuurt (en het betreffende afdelingshoofd opzij heeft gezet) is dhr. Hermans hier dus verantwoordelijk voor.  Alle inhuur loopt namelijk volgens een opgesteld protocol (dat is op te vragen) langs de secretaris. De secretaris heeft er een sport van gemaakt zo veel en zo lang mogelijk externen in te huren. Een voorbeeld hiervan is het ingehuurde hoofd Financien (dhr. Vd Zwaag) dat 1,5 jaar (!) tegen een flink tarief wordt ingehuurd. Dhr. vd Zwaag gebruikt dit hoofd om weerstand binnen de afdeling Financiën (de afdeling die bekend staat om zijn kritische geluiden) de kop in te drukken. Eerder is een kritische coördinator, Jan Schilder, door dhr. Hermans met vervroegd pensioen gestuurd. Een andere externe is mevr. Broere die na een behoorlijke tijd te zijn ingehuurd (voor een bedrag van bijna 20.000 euro per maand) door dhr. Hermans nu is aangesteld als coördinator P&O. De voormalige coördinator P&O is door dhr. Hermans op een zijspoor gezet. Zij had te veel invloed bij de voormalige burgemeester hetgeen dhr. Hermans als een bedreiging zag.

Iedereen die enige invloed heeft/had op het dagelijks bestuur, is door dhr. Hermans zwart gemaakt en gedemoniseerd. Dhr Hermans duld namelijk geen concurrenten.  Dat mevr. Broere door dhr. Hermans op deze positie is gezet, bevreemdde het personeel in geen enkel opzicht. Het is algemeen bekend dat mevr. Broere en dhr. Hermans ‘innige’ banden met elkaar onderhouden. Het personeel vindt het kwalijk dat dhr. Hermans ook hier zijn positie misbruikt en een ‘vriendin’ op een sleutelpositie benoemt. Dit is nepotisme.  Nog een bijzonder detail; ook mevr. Broere heeft het, met medewerking van de secretaris, zo voor zichzelf geregeld dat haar huurkosten langdurig door gemeente worden vergoed. Is dit het goede voorbeeld van een coördinator P&O? Het personeel vindt dit misbruik van gemeentegeld (ongeacht of de CAR-UWO hier een mogelijkheid toe biedt via de mazen van de wet). Andere medewerkers moeten immers ook zelf hun huur of hypotheek opbrengen (en snel binnen een half jaar een woning regelen). Waarom dhr. Hermans en mevr. Broere niet?

Mevr. Broere is ook samen met dhr. Hermans de kwade genius geweest van de lagere inschaling van het personeel en vertegenwoordigde de werkgever bij de bezwaarschriftencommissie. Dhr. Hermans had kennelijk zelf niet het lef om daar te verschijnen.  Door alle formele macht naar zichzelf toe te trekken (o.a. middels de mandaatregeling) waant dhr. Hermans zich momenteel een ‘zonnekoning’. Hij laat de kantinemedewerksters bijvoorbeeld tussen de middag brood smeren en brengen op zijn kamer. Hij weigert stelselmatig voor deze maaltijden te betalen. De kosten (die toch worden bijgehouden door de kantinemedewerksters) zijn de afgelopen tijd behoorlijk opgelopen. Ondanks herhaald verzoek om te betalen, wordt dit niet gedaan door dhr. Hermans. Ook hier is machtsmisbruik dus aangetoond en zeer gemakkelijk te achterhalen middels een extern onderzoek. Ook emailboxen van medewerkers worden zonder enige grondslag doorzocht.   

Een stevige Ondernemingsraad (OR) hoort uiteraard een kritisch geluid te geven. Ook hier blijkt de studie van dhr. Hermans (politicologie) zijn vruchten af te werpen. De voorzitter van de OR is door hem in zijn zak gestopt. Er is momenteel een zeer zwakke OR bij de gemeente Edam-Volendam waardoor kritische geluiden in de kiem worden gesmoord. De voorzitter van de OR zal dan ook iemand anders moeten zijn/ worden. Iemand die een kritisch geluid durft te laten horen en niet zijn oren volledig naar de WOR-bestuurder (dhr. Hermans) laat hangen. Een goede OR neemt het immers op voor de medewerkers en laat zich niet inpakken. De huidige OR wordt niet gesteund door een groot deel van de medewerkers. De huidige OR is eigenlijk een farce. Medewerkers hebben zich uit angst niet beschikbaar gesteld voor een nieuwe OR omdat ze het vertrouwen zijn kwijtgeraakt.   

Dhr. Hermans neemt als secretaris deel aan verschillende regionale vergaderingen en vertegenwoordigt hier de gemeente Edam-Volendam. De zaken die hier besproken worden, worden voor een groot deel echter niet goed gedeeld met de rest van de organisatie (en het dagelijks bestuur).  Ambtenaren en bestuurders worden op deze wijze (bewust) in een achterstandspositie gedrukt.  Dit is niet in het belang van de gemeente.

Verder zijn er verschillende sterke signalen (regionaal) dat dhr. Hermans zijn stukken niet goed leest voor de vergaderingen en zit te schutteren in vergaderingen (en de gemeente hiermee een negatieve naam bezorgt). Dhr Hermans is niet een man van de ‘inhoud’. Goede dossierkennis ontbeert. Dhr. Hermans functioneert machtsgedreven en kennis wordt meer gezien als een instrument/ middel om invloed/ macht uit te oefenen. Door informatie bewust niet te delen worden bepaalde personen strategisch op achterstand gezet.  Ook raadsstukken worden bij voortduring, door gebrek aan overall-sturing door dhr. Hermans, niet goed voorbereid. Reeds enkele malen is gebleken dat het juiste urgentiebesef (om stukken bijvoorbeeld tijdig in het college te laten bespreken) volledig ontbreekt dhr. Hermans. Dit laatste punt is bekend bij de leden van het college.

Ook de politiek-bestuurlijke sensitiviteit ontbreekt om zaken op de juiste manier te kunnen inschatten. Essentiële competenties voor een secretaris.  Dhr. Hermans is wel kundig in het ‘om zijn vinger winden’ van mensen die hij nodig denkt te hebben. De fractie Kras (als grootste fractie) krijgt in dit kader heel bewust wat extra aandacht van hem. Raadsleden prikken hier echter makkelijk door heen. Zeker als de secretaris zich vervolgens naar anderen laatdunkend uitlaat over de wethouder die door deze partij is geleverd.   

Nevenwerkzaamheden dient elke medewerker van de gemeente te melden. Dit om te voorkomen dat zaken en belangen door elkaar heen gaan lopen. Voor dhr. Hermans geldt dit kennelijk niet. De website van het bedrijf van dhr. Hermans ( ‘Hermans Advies en Management’) is al sinds zijn aantreden gewoon in de lucht gebleven. De belkosten van de dhr. Hermans zijn verder (aantoonbaar en traceerbaar) het hoogste van alle medewerkers in de gemeente. Is dit mede een indicatie dat zaken door elkaar heen lopen?  Qua integriteit spelen er ook meer zaken. Het is algemeen in de wandelgangen van de gemeente bekend dat dhr. Hermans zich laat feteren door de FC Volendam op speciale etentjes. In het zuiden van het land (met de bourgondische inslag) is dit binnen gemeenten vaker misgelopen en door elkaar gaan lopen met alle gevolgen van dien…..       

De angstcultuur bij de nieuwe gemeente Edam-Volendam wordt gecreëerd door dhr. Hermans. Het is management door ‘angsten te runnen’. De voormalige burgemeester heeft dhr. Hermans in een persoonlijk gesprek al eens tot de orde geroepen. Dit heeft echter niet mogen baten. Integendeel, het gedrag is de afgelopen maanden verergerd. Door de vorige burgemeester is ook bewust niet goed doorgepakt (met het pensioen in zicht moest trammelant immers koste wat kost worden voorkomen). 

Uiteraard zijn we ons als medewerkers bewust van het feit dat er in de nieuwe gemeente zaken moeten veranderen. Ook de gemeente Edam-Volendam moet immers met zijn tijd mee. Wij als medewerkers zijn voor 100% bereid hier een actieve positieve bijdrage aan te leveren. We zijn immers trots op ons werk en onze mooie gemeente.  De manier waarop dhr. Hermans veranderingen schijnt te moeten doorvoeren, getuigt echter niet van ethisch besef en menselijke waarden/respect. Dhr. Hermans stimuleert medewerkers actief om over elkaar te komen ‘klikken’ bij hem. Hiermee wordt een sfeer van onderling wantrouwen aangewakkerd. 

Dhr. Hermans heeft helaas 2 gezichten en is gebleken een wolf in schaapskleren te zijn als topmanager. De (open) communicatie binnen de gemeente is nog nooit zo slecht geweest. Naar het personeel wordt totaal niet geluisterd. Wel worden door dhr. Hermans zogenaamde klapvee bijeenkomsten georganiseerd (genaamd ‘cake op de week’). Deze bijeenkomsten worden gebruikt om het personeel te indoctrineren. Eerder werd aan de medewerkers gevraagd of men meerwaarde zag in deze bijeenkomsten. Een overgrote meerderhand stak zijn hand op en gaf indirect aan hier niet op te zitten wachten. Dit signaal werd door dhr. Hermans echter genegeerd.  Dhr. Hermans spreekt in deze (indoctrinatie)bijeenkomsten het personeel ook vaak zeer denigrerend en negatief toe. Positieve motivatie is hem totaal vreemd.  Personeel wordt geïntimideerd om naar deze wekelijkse(!) bijeenkomsten toe te komen.

Ook ten aanzien van het het personeelsfeest (23 december) is gebruik gemaakt van intimidatie en zijn medewerkers verplicht gesteld om te komen. Dhr. Hermans was kennelijk bang dat, gezien zijn impopulariteit, nagenoeg niemand zou komen en hij een flater zou slaan richting de nieuwe burgemeester die die avond zichzelf zou introduceren. Bijzondere feestjes als personeel verplicht wordt gesteld om te komen.. Waarom de mensen niet positief motiveren opdat ze uit zichzelf komen?   

De nieuwe kernwaarden van de gemeente (Vertrouwen, Verbinden, Leiderschap) worden momenteel met voeten getreden. Dit terwijl juist een secretaris deze waarden hoort uit te dragen en het goede voorbeeld dient te geven. Dit gaat ten koste van de dienstverlening in de gemeente Edam-Volendam aan de bewoners en het menselijk kapitaal in de gemeentelijke organisatie. Het werken aan ‘vertrouwen’ komt niet op bij deze secretaris. Er wordt een interim- managementstijl gehanteerd waarbij het ‘verbinden’ van mensen ver te zoeken is. De medewerkers worden door dhr. Hermans juist tegen elkaar uitgespeeld. Dit wordt ook wel ‘machiavellistisch managen’ genoemd.

Het draagvlak voor dhr. Hermans bij het management (de afdelingshoofden, projectleiders, coördinatoren etc.) is minimaal. Iedereen in de ambtelijke organisatie, die hiërarchisch onder dhr. Hermans valt, krijgt de schuld van zaken in de schoenen geschoven maar dhr. Hermans treft nooit blaam. Op het juiste moment weet hij steeds weer de schuld naar anderen te schuiven terwijl hij zelf (eind) verantwoordelijke is. Het wordt tijd dat hij op deze verantwoordelijkheid wordt aangesproken.     

De gemeenteraad (en het college) wordt bij dezen opgeroepen de verantwoordelijkheid te pakken en een halt toe te roepen aan de bovengenoemde ernstige (makkelijk aantoonbare) praktijken en kritische vragen te stellen over het functioneren van dhr. Hermans. Ook wordt opgeroepen om een extern bureau (al dan niet via de Rekenkamercommissie) een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten naar de bovengenoemde malversaties (en deze brief niet met de mantel der liefde te bedekken).

Er zullen periodiek meer brieven volgen als er nieuwe zaken zijn te melden. Ook wordt overwogen de (internet)media op te zoeken. Te veel mensen zijn het afgelopen jaar de dupe geworden van deze nieuwe secretaris. De gemeente (en dus de dienstverlening aan de inwoners) lijdt hier onder. Dit verdient de nieuwe gemeente Edam-Volendam niet. Wij zijn een gemeente om trots op te zijn!     

Met hoogachting,  Het merendeel van de medewerkers van de nieuwe gemeente Edam-Volendam

Medewerkers en ambtenaren van de gemeente Edam-Volendam.

     

Totaal aantal reacties: 373

Geregistreerd 2014-01-17

PM

Voor reactie - aanvulling - correctie of suggesties:

info@ev-opinie.nl

     

Totaal aantal reacties: 409

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Reactie gemeente Edam-Volendam op anonieme mail
19 januari 2017

Sinds eind december zijn het college van B&W, de gemeenteraad en het personeel op de hoogte van de anonieme mail. De burgemeester heeft de mail beantwoord met een uitnodiging voor een gesprek. Helaas is de uitnodiging niet beantwoord.

Het college is niet van plan te reageren op anonieme brieven/mails. De gemeenteraad is via het presidium (daarin zitten alle fractievoorzitters van de gemeente) volledig op de hoogte gesteld met betrekking tot de stappen en inhoud. Met het presidium is vorige week afgesproken dat alle gemeenteraadsleden uitgebreid uitleg zouden krijgen over de zaken die in de mail zijn vermeld.

Deze informatie is op woensdag 18 januari jl. aan alle raadsleden beschikbaar gesteld, alsmede aan alle medewerkers van onze gemeente. Tevens is opnieuw een uitnodiging voor een gesprek gestuurd naar het mailadres van de opstellers van de anonieme brief.

NHD 2017 01 19
“De voormalige burgemeester Willem van Beek herkent zich ook niet in de geschetste sfeer van ‘Noord-Koreaans leiderschap’ en ‘intimidatie’. ,,Het klopt dat er strakker bestuurd werd dan dat men (de ambtenaren, red.) gewend was, maar voor dat profiel hebben raad en college bewust gekozen.’’

     

Totaal aantal reacties: 409

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Totaal aantal reacties: 373

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 20