Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Politiek → Thread

   

Een toekomstbestendige Woonvisie vraagt om cultuuromslag

Totaal aantal reacties: 204

Geregistreerd 2014-02-03

PM

De door het college van B&W van Edam-Volendam uitgebrachte ‘Woonvisie’ is door de gemeenteraad met de nodige kritiek afgewezen. Het college moet zijn huiswerk overdoen en verschillende partijen hebben toegezegd een eigen bijdrage te zullen leveren om het college op het goede spoor te zetten. Alleen VD|80 heeft daar van afgezien. Dat leek mij eigenlijk wel zuiver. In een dualistisch bestel bestaat een taakverdeling tussen gemeenteraad en college. Het college stelt voor, de raad beoordeelt dat. Vermenging van die rollen is niet wenselijk.

Ingrijpende ontwikkelingen op komst
Als er gekeken wordt naar de bevolkingsopbouw in de gemeente en hoe die zich in de toekomst zal ontwikkelen, wordt al snel duidelijk dat het verleden geen bijdrage kan geven aan een visie op de toekomst. Het Sociaal Cultureel Planbureau voorziet tot 2040 een groei van de bevolking met slechts 7 procent. Op een bevolking van ca. 35.000 inwoners gaat het dan om een toename met ca. 2500 inwoners over een periode van 25 jaar, gemiddeld 100 per jaar dus. Van veel groter belang is nog dat de samenstelling van de bevolking sterk zal veranderen. Grofweg zal het aandeel van ouderen (65+) sterk groeien en zal het aandeel van volwassenen (21-65) sterk afnemen. De bestaande woningvoorraad zal de komende 25 jaar steeds minder passen in de te verwachten ontwikkelingen. De behoefte aan gezinswoningen zal afnemen, terwijl de behoefte aan woningen en voorzieningen voor ouderen zal toenemen.
Volgens de prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek neemt in Edam-Volendam het percentage 65-plussers toe van 14% in 2011 naar 26% in 2040. Dit is een toename met 3.853 in het aantal 65-plussers (4.107 in 2011, 7.960 in 2040). Prognoses laten zien dat in het al laag geworden aandeel van jongeren weinig verandert. Het aandeel volwassenen in de bevolking daalt echter van 60% in 2011 naar 52% in 2040.
Deze kengetallen vormen een redelijk betrouwbaar uitgangspunt voor een op te stellen woonvisie.

Evenwicht bereikt

Wie de bevolkingsopbouw van heden vergelijkt met hoe die er over 25 jaar zal uitzien, kan vast stellen dat de behoefte aan nieuwe gezinswoningen in feite gering is. De vraag naar eengezinswoningen wordt in feite gedekt door woningen uit de bestaande voorraad die vrij komen. Bij de te verwachten bevolkingsopbouw in 2040 kan er zelfs geleidelijk een overschot ontstaan. Dat geldt met name de woningbehoefte voor gezinnen. De aandacht dient zich dan ook vooral te richten op de woningbehoefte van ouderen. De toenemende levensverwachting voor deze groep is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de verwachte bevolkingsgroei met 7% tot 2040.

Het overwicht van koopwoningen is een handicap
Wanneer de gemeente zou beschikken over een grote voorraad huurwoningen, zou het geen grote opgave zijn om een aantal daarvan levensbestendig te maken. Bij koopwoningen ligt dat helaas anders. De woonvisie zou zich daar op moeten richten. Daar is een gedurfde visie voor nodig. De verbouwing van de Gouwzee naar een appartementencomplex voor ouderen is een van de richtingen die passen in een doordachte toekomstvisie. Ouderen vormen echter een heel wat complexere groep dan gezinnen. Er is een grotere verscheidenheid aan woon- en verzorgingsbehoefte. Een uitbreiding van de capaciteit van de Nicolaashof past ook in een toekomstbestendige woonvisie. De grootste opgave ligt echter bij het levensbestendig maken van een deel van de bestaande woningvoorraad en de uitdagende vraag die met durf beantwoord moet worden is hoe je dat bij koopwoningen doet. Gedacht zou moeten worden aan een nieuwe taak voor de Vooruitgang en de Wooncompagnie. Deze zouden bestaande woningen kunnen kopen, renoveren en terug verhuren aan de oorspronkelijke eigenaars. Ook bouwondernemingen zouden met een vastgoedtak dit commercieel kunnen oppakken.

Cultuuromslag
Het allerbelangrijkste lijkt mij dat een nieuwe woonvisie een omslag vastlegt in het denken over wonen en bouwen. Dat geldt het sterkst voor Volendam waar jongeren gewend zijn dat de gemeente nieuwe betaalbare woningen voor hen uit de grond stampt. Daar is geen noodzaak meer voor. Jongeren zijn aangewezen op de bestaande woningvoorraad en hen zal duidelijk gemaakt moeten worden dat de tijden zijn veranderd. De tweede cultuuromslag die noodzakelijk is, zal het bedwingen van de Volendamse bouwdrift zijn. Voor het bouwen van eengezinswoningen ten behoeve van de eigen bevolking is de noodzaak verdwenen. Vooral van partijen als het CDA en de VVD die wat dat betreft de minste remmingen kennen, zal verantwoordelijkheid moeten worden gevraagd voor een toekomstbestendige woonvisie. Een derde cultuuromslag wordt gevergd door de uitbreiding van de gemeente met de Zeevang. De kernen van Zeevang zullen sterk te maken krijgen met veroudering. Met kleine uitbreidingsplannen zal daar gestreefd moeten worden om de kernen leefbaar te houden. Dat kan vooral door een aantrekkelijke woonomgeving te creëren voor gezinnen die een voorkeur hebben om in het buitengebied te wonen.

Van grootschalig naar kleinschalig, van bouwen naar renoveren en inbreien
De gemeente beschikt over voldoende inpasmogelijkheden om de tot 2040 verwachte groei en de daaraan verbonden behoeften, nagenoeg binnen de bestaande bouwgrenzen te realiseren. Ouderenhuisvesting die voorziet in de behoefte van simpele tot complexe zorg dient een van de belangrijkste pijlers te zijn. Hulp aan oudere woningeigenaars om hun woning levensbestendig te maken, vormen een tweede belangrijke pijler. Het vitaal houden van de kleinere kernen vormt de derde pijler. Het verleden is voorbij, de toekomst vraagt om een andere manier van denken en bouwen.

Voor de cijfers, statistieken en grafieken verwijs ik naar: http://www.regionaalkompas.nl/zaanstreek-waterland/gemeenten/edam-volendam/

     

Totaal aantal reacties: 403

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Het gaat natuurlijk ook niet om woningbehoefte of woonvisie. We krimpen - veel meer dan landelijk gemiddeld. Zelfs als we niets meer bij zouden bouwen komt dat omslagpunt al veel sneller.

We bouwen voor mensen van buiten. Bouwprojecten zijn hier al langer werkgelegenheidsprojecten. Het spook van de woningnood wordt steeds uit de kast getrokken om de besluitvorming te be-invloeden.

Er zit geld in die grond en - vermeende - economische groei in het ontwikkelen van wéér een overbodige woonwijk. In een goede toekomstvisie zit dat ‘snelle’ geld nu eenmaal niet.

De banden tussen de gemeentelijke politiek / lokaal bestuur en de bouwmaffia - allemaal ten koste van het woongenot en de leefomgeving van de huidige bewoners en allemaal op kosten van de gemeenschap blijven mij verbazen en be-angstigen.

     

Totaal aantal reacties: 348

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 20