Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Maatschappij → Thread

   

SKOV en Inger Schermer rommelen verder

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Door insiders werd al vermoed dat Inger Schermer betrokken was bij het recente ontslag op staande voet van een van de medewerkers van het Don Boscocollege. In het paginagrote dubbelinterview in de Nivo van 24 februari 2016 wordt dat door de vertrekkende Schermer zelf bevestigd. “Vanwege de overdracht aan Jaap zat ik er nog bij”. laat ze weten, en: “Ik vond het naar voor Jaap dat hij met zo’n zaak moest beginnen”.
De tekst wordt vervolgd met een commentaar van Jaap Braakman: “De snelle bekendmaking had misschien niet gehoeven, maar je bent met meerdere partijen”. Ook die tekst is van betekenis. In de wandelgang rond het DBC wordt verteld dat Braakman liever voor een andere procedure had gekozen, maar hij werd overvleugeld door anderen.

Open Dagen

De emotie van Inger Schermer wordt zichtbaar als ze er naar verwijst dat het gebeurde vlak voor de open dag geschiedde en dat er eerder vervelende kwesties vlak voor open dagen opdoken. Het laat de vraag open of in het geval van de op staande voet ontslagen medewerker het spierballengedrag van het bestuur gemotiveerd werd door de wens om de reputatie van de school met de open dagen op komst, te beschermen een belangrijke overweging is geweest. Je laten zien als krachtdadig bestuur dat voor de veiligheid van de leerlingen opkomt, is een signaal aan de ouders: “we zitten er bovenop”. In dit geval ging dat ten koste van de zorgvuldigheid in de omgang met een werknemer.

Onveiligheid

Voor Jaap Braakman is het nog niet klaar. In het interview zegt hij: “Hoop ooit nog met een gesprek het vertrouwen met de medewerker te herstellen. Het is een heel onbevredigend einde van iemand die heel veel goeds heeft gedaan”.
In een eerder artikel op deze site is uitvoerig ingegaan op de reden waarom de betrokken medewerker de voorkeur gaf aan zwijgen en zich niet verdedigd heeft. De voor de hand liggende conclusie was dat er voor hem geen veilige situatie aanwezig was om zijn verhaal te doen. Insiders verwijzen in dit verband onder meer naar de betrokkenheid van Schermer. De ontslagen medewerker stond er om bekend dat hij niet op zijn mondje was gevallen en zich uitsprak als hij dat nodig vond. Dat viel niet altijd in goede aarde bij Schermer. Het valt vast te stellen of dit een rol kan hebben gespeeld, het is echter ook niet uit te sluiten. Inger Schermer heeft inmiddels met een receptie officieel afscheid genomen van haar functie als rectrix van het DBC. Het is een publiek geheim dat zij onder het personeel niet op een brede sympathie kon rekenen.  Daarvoor was haar bewind vaak te autocratisch. In dit verband wordt gewezen op haar relatie met de voormalige ‘tsaren’ van de SKOV, Dick Mooijer en Freek de Boer. In de tijd dat ze nog beide uitvoerend bestuurder waren, konden ze rekenen op de steun van Inger Schermer en steunden zij haar.

Schermer volgt Dick Mooijer op

Nadat beide ‘tsaren’ van de SKOV,  na de aanstelling van dagelijks bestuurder Hans van Rooijen, zich hadden teruggetrokken in het toezichthoudend bestuur, bleven er vele vragen over. Beide hadden in hun functie als uitvoerend bestuurder te maken gehad met veel onvrede bij het personeel van de SKOV en dat leidde tot het opzeggen van het vertrouwen in hen. In de bestuurskunde wordt het niet als wenselijk gezien dat een uitvoerende bestuurder zijn carrière voortzet in het toezicht houden bestuur van dezelfde organisatie. De gebondenheid aan de (emotionele) belangen uit de eerdere functie zou in dat soort gevallen niet tot objectieve visie als toeziend bestuurder kunnen leiden. Hetzelfde geldt als een gewezen directielid toezichthoudend bestuurder wordt. Zij kunnen door hun formele en informele macht een beperking vormen voor de vrijheid van hen die als opvolger zijn aangesteld om nieuw beleid te initiëren.

De onwenselijkheid van dat soort situaties is ook terug te vinden in het ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’.  Uit ]de aanbeveling op pagina 14 (zie link op deze pagina) blijkt dat de commissie het niet gepast vindt dat gewezen directieleden binnen dezelfde organisatie tot bestuurders worden benoemd.
Het bestuur van de SKOV heeft besloten dat Inger Schermer, die per 15 januari 2016 met ontslag is gegaan uit de functie van rector van het Don Bosco College, per 1 september 2016 als toezichthouder deel zal uitmaken van het toezichthoudend bestuur van de SKOV. Ik ga er vanuit dat bij de benoeming bekend was dat dit strijdig is met de aanbeveling van de Commissie Goed Onderwijsbestuur VO. Het kan toch niet zo zijn dat de gewezen rector toeziet op de verdere ontwikkelingen en resultaten van haar eigen werk.
Het aan de laars lappen van regels van goed bestuur is dus niet beperkt gebleven tot de onwenselijke benoeming van Mooijer/de Boer tot toezichthoudend bestuurders. Dezelfde onwenselijke situatie doet zich nu voor met de benoeming van Inger Schermer.

Schermer gaat op de schouder zitten van haar opvolger Jaap Braakman

Schermer lacht erbij als ze zegt: “Dan ga ik nog een beetje op de schouder van Jaap zitten”. Of Braakman daarbij heeft gelachen als een boer met kiespijn, vermeldt het interview niet, maar het is voorstelbaar. Uit het interview blijkt dat beide het in beleidsmatig opzicht niet altijd eens waren, bijvoorbeeld over het laten blijven zitten van een leerling als die de kwaliteit van een eindexamenklas omlaag zou halen. De strevingen van Schermer als oud-rector beïnvloeden haar houding en gedrag als toezichthoudend bestuurder. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij haar beoordeling van de examenresultaten van klassen die onder het rectorschap van Braakman af studeren.
De keuze van Schermer om deel uit te gaan maken van het toezichthoudend bestuur is niet chic. Het volledig ruimte laten aan haar opvolger vergt dat ze geen enkele invloed meer uitoefent. Dat is wat de code goed bestuur voor het Voortgezet Onderwijs voor ogen heeft.

De oude strevingen van Schermer kunnen in haar nieuwe functie opduiken als belangenverstrengeling en tot problemen en nieuwe spanningen leiden. Waarom het bestuur de VO-code niet als handleiding kiest bij het vormgeven van haar organisatie is onhelder. De conclusie dient echter te zijn dat ze haar eigen belangen en inzichten zwaarder laat wegen dan de regels voor wijs bestuur. SKOV en Inger Schermer rommelen op hun eigen weg door en dat kan nooit goed zijn voor de onderwijsorganisatie.

SKOV als rommelaar verdient een nieuw bestuur

De onzuiverheden in het toezicht houdend bestuur blijft niet bij de gemelde gevallen. Bestuurder Cor Tol is oud-leraar en thans nog drukker van de school. Petra Kras, de voorzitter, heeft een echtgenoot die werkzaam is bij DBC en Hans Schoorl is tevens bestuurslid van de EHBO welke vereniging gratis gebruik mag maken van het DBC-gebouw. Belangenverstrengeling alom dus terwijl zelfs de schijn daarvan zou moeten worden vermeden.
Het SKOV is toe aan een nieuw representatief en onafhankelijk bestuur. Een bestuur zonder banden met de organisatie. De medezeggenschapsraden en de ouderraad zouden in staat moeten worden gesteld om eigen, onafhankelijke, kandidaten voor te dragen. De op deze wijze gekozen bestuurders zouden daarna samen nog een aantal kandidaten van buiten met kennis van onderwijs moeten aantrekken. De SKOV is niet van de bestuurders, maar van de ouders en het personeel.

     

Totaal aantal reacties: 372

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 18