Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Maatschappij → Thread

   

Red de Jozefschool uit de handen van het SKOV-bestuur

Totaal aantal reacties: 213

Geregistreerd 2014-02-03

PM

De Jozefschool is redden het meer dan waard. Het is een unieke school in het centrum van Volendam en wordt door de ouders beleefd als buurtschool.  In het centrum met al zijn functies is de school een bindend element. Dat ziet het onderwijsbestuur over het hoofd. Ook de bewoners van het centrum vormen een nogal wat gemêleerder gezelschap dan in de gemiddelde wijk op Volendam. Voor hen is de school ook een trefpunt. Dat ziet het onderwijsbestuur over het hoofd. 
In de toelichting op het besluit voor de keuze voor de sluiting van de Jozefschool, klopt niet alles en wordt er het nodige verzwegen.

Voldoende speelruimte buiten

Een van de argumenten van het bestuur is dat de Jozefschool in vergelijking met de andere scholen niet over voldoende speelruimte zou beschikken.  De Jozefschool beschikt echter over meer dan voldoende speelruimte en heeft zelfs twee speelpleinen en dat heeft voordelen. De beschikbare ruimte overtreft de rijksnorm voor speelruimte royaal. Er kan dan ook worden geconstateerd dat dit een ‘gezocht’ argument is.

De school staat er prima bij

De school is gebouwd in 1913 en bevatte toen zes lokalen. In de jaren zestig is de school zeer grondig gerenoveerd. In 1985 zijn er vier lokalen op het terrein aan de Conijnstraat bijgebouwd. Daarnaast beschikt de school boven over twee lokalen met dakkapellen, een ruimte voor voorstellingen, een handvaardigheidsruimte en een grote opslagruimte op de zolder van het gebouw. Er zijn ook een speellokaal en een nieuwe aula op de begane grond gecreëerd. De lokalen zijn voorzien van nieuw linoleum. De buitenkozijnen zijn enkele jaren geleden vervangen door kunststof kozijnen De buitenboel is kortgeleden geschilderd en de dakbedekking op het lage deel is recentelijk vervangen. Het oude deel van het gebouw is voorzien van onderhoudsvrije dakpannen. Uit de jaarverslagen van de SKOV, blijkt dat de onderhoudskosten van de Jozefschool laag zijn geweest. Al ziet de Jozefschool er van buiten niet geweldig uit, het is wel een gemeentelijk monument dat moeilijk voor een andere bestemming gebruikt kan worden. Binnen is het echter warm en gezellig, het is een school met sfeer.
Volgens het SKOV-bestuur gaat een verdere aanpassing van de school aan modern onderwijs een miljoen kosten. Met zo’n argument krijg je een aantal Volendammers wel op de kast. Kenners verzekeren me echter dat dit bedrag meer dan schromelijk is overdreven en dat dit is gebeurd om het besluit aannemelijker te maken. Op de meerjarenbegroting is er meer dan voldoende gereserveerd en de Jozefschool komt pas op de derde plaats als je naar de hoogte van de onderhoudsreserveringen kijkt. Ook voor mij zouden de kosten een belangrijk argument zijn geweest als de SKOV zo arm was als de meeste onderwijskoepels. Dat is echter niet het geval. De koepel zou een jaar lang de volledige kosten van de basisscholen en het DBC uit eigen zak kunnen betalen en houdt dan nog een aantal miljoenen over.

Zachte waarden, harde centen

Een basisschool in de eigen buurt, staat juist vanwege die buurtgebondenheid hoog op de agenda. Ook de gemeente kiest ervoor. Broeckgouw kreeg een eigen school en de gemeente heeft aangegeven dat als de Lange Weeren als uitbreidingsgebied van de grond zou komen men daar een eigen school voor die nieuwe wijk wil.
Zachte waarden hebben het maar moeilijk in Volendam, waar men ze snel ondergeschikt maakt aan de vraag wat het goedkoopst is of het meeste (en voor wie) oplevert. Dat bij het verdwijnen van de Jozefschool de kinderen uit de Oude Kom de drukke Julianaweg moeten oversteken en een lange route naar de Petrusschool voor de boeg hebben, veegt de onderwijskoepel al te gemakkelijk van tafel. Dat kinderen impulsief zijn en soms waaghalzerig telt niet. Dat ouders veel vaker de auto zullen pakken om hun kinderen naar de Petrusschool te brengen en daar weer op te halen, telt ook al niet. Alles moet wijken voor het besluit dat het SKOV-bestuur al een paar jaar in het hoofd heeft. Als je kijkt naar de criteria die in het Panteia-onderzoek zijn gebruikt, zie je al snel dat de criteria die de ouders van de Jozefschool zo belangrijk vinden, ontbreken.

De grote afwezige

Als er wordt gekeken naar hoe scholen zijn gesitueerd, ontstaat er een vreemd plaatje. Blokgouw heeft 3 scholen bijvoorbeeld, maar als je kijkt hoeveel kinderen er tegenwoordig uit die wijk naar school gaan, is er slechts behoefte aan anderhalve school. Dat betekent dat ouders uit andere wijken hun kinderen naar een van de Blokgouwscholen moeten brengen om die gevuld te houden. De scholen staan niet waar kinderen zijn. Voor de Jozefschool geldt het niet. Er zijn genoeg kinderen in de oude kom aanwezig om een school goed te vullen.
De ZuidWester is in de toelichting van het SKOV-bestuur de grote afwezige. Het is één van de drie scholen die uit het Panteia-onderzoek komt als kandidaat voor sluiting. In de toelichting ontbreekt de afweging waarom deze school in stand moet worden gehouden, terwijl er in de Blokgouw al een grote overcapaciteit bestaat.
Als de ZuidWester wordt aangemerkt om opgeheven te worden, zou deze school nog enkele jaren voor een volledige school, kunnen tellen door vanaf het volgend schooljaar de kleuters voor deze school onder te brengen in de Petrusschool, als dependance van De ZuidWester.  Dat gaat om kleuters uit de wijk rondom de Petrus. Na verloop van tijd kan tot een fusie worden besloten tussen de Petrus en De ZuidWester. De betreffende ouders geven daaraan waarschijnlijk de voorkeur. De directeur van De ZuidWester is 63 jaar en zwaait binnen enkele jaren af. Het schoolgebouw van De ZuidWester kan gebruikt worden voor opvang van de tijdelijke piek van het DBC. Dan hoeft de gemeente geen €4 miljoen uit te trekken voor te creëren leegstand in verband met de verwachte daling van het aantal leerlingen van het DBC over enkele jaren.
Het SKOV-bestuur wil echter het DBC flink uitbreiden. Er is discussie over of men dat wel moet willen. De leerlingenbobbel die er aan zit te komen is slechts tijdelijk. Het andere discussiepunt is of je het DBC wel zo groot moet maken door veel leerlingen van buiten aan te trekken. Grote scholen hebben bewezen nadelen.

Geen personele problemen (alhoewel?)

Welke school er ook zal worden gesloten, de derde optie is de halvering van de Petrusschool. Door het natuurlijk verloop binnen de onderwijsorganisatie kan het personeel vrijwel altijd op een andere school aan de slag. Dat probleem is ook getalsmatig heel wat geringer dan het slepen van kinderen uit andere wijken om scholen kost wat kost in stand te houden.
Insiders wijzen op andere problemen. Het afgelopen jaar heeft de SKOV bezuinigd op onderwijsgevend personeel in het basisonderwijs om een duurdere overhead te kunnen bekostigen. Hetzelfde is gebeurd op het DBC waar de overheadkosten flink zijn opgevoerd ten koste van het docerend personeel.  Vanuit de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad zijn daar vragen over gesteld en opmerkingen over gemaakt. Vanuit die raad is de ervaring dat het bestuur niet luistert en doet wat het zelf wil. De Jozefschool is daar tevens een voorbeeld van. Naar de ouders wordt door het huidige bestuur niet geluisterd. Alles wat voor hen van belang is, wordt van tafel geveegd. Dat is gewoon niet meer acceptabel in deze tijd.

Red de Jozefschool….!

Eigenlijk zou het zittende SKOV-bestuur moeten opstappen om dat mogelijk te maken, want daar zit het vast. Het zit vast om redenen die niet goed te begrijpen zijn, want de redenen die het bestuur geeft zijn nogal aanvechtbaar. Ik zie niet in hoe dat bestuur in haar gelijkhebberigheid en bestuursmacht op haar schreden kan terugkeren. Dat zou gezichtsverlies zijn en alleen om dat te voorkomen moet de Jozefschool er aan geloven.
In zo’n situatie zou je bijna burgemeester Aboutaleb van Rotterdam gaan citeren.

 

     

Totaal aantal reacties: 213

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Een onderhandse en bemoedigende reactie.

Een jurist wees me er op dat zowel de GMR als de Jozefschool een sterke zaak hebben omdat uit de toelichting van het bestuur blijkt dat de alternatieven, halvering van de Petrus en sluiting op termijn van de ZuidWester, onvoldoende zijn onderzocht door het bestuur.

Eigenlijk een terechtwijzing, want ik had het volgens hem in mijn artikel op moeten nemen.

Zo lang ik zijn naam niet vermeld, mag ik zijn aanvulling hier vermelden.

     

Totaal aantal reacties: 213

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Op de faceboekpagina ‘De Jozefschool moet blijven’, is gereageerd op bovenstaand artikel.
Het interieur van de school vertoont wel wat tekenen van achterstallig onderhoud is de strekking.

“De informatie over het interieur is niet helemaal juist.
De buitenschil van de Jozefschool is goed onderhouden, dit kwam immers jarenlang voor rekening van de gemeente.
Het interieur van de Jozefschool is jarenlang verwaarloosd. Op zich is dat geen probleem, de leerkrachten en de ouders waren tevreden, het was goed genoeg. Uitzondering hierop is de zeer slechte toiletvoorziening. 13-14 volwassenen moeten gebruik maken van één toilet. Daarnaast dateert het stucwerk van 1916, ook daar is nooit een cent aan uitgegeven. Het linoleum op de vloer in de gangen is zo goed als versleten. Voor een paar duizend euro is de school weer netjes al kost een efficiëntere indeling wat meer geld.
De SKOV heeft gewoon lekker veel geld opgespaard op een vette bankrekening door geld NIET uit te geven.
Gek genoeg was het opkalefateren van bijvoorbeeld de Zuidwester, Springplank nooit een probleem. Zonder enige vorm van terugkoppeling naar de GMR heeft iemand op eigen houtje besloten dat de Zuidwester voor 35.000 euro werd geschilderd terwijl de school echt het minste bestaanrecht heeft. De Springplank schijnt zelfs 85.000 euro de hebben gekost.
In de Jozefschool hebben ze vorig jaar voor een paar tientjes aan veiligheidsglas geïnvesteerd toen een kind per ongeluk verwond raakte.
Je vraagt je af wat de reden is van een bestuur om zo onzorgvuldig om te gaan met zo’n belangrijke school.
Is dat amateurisme? Is dat onverschilligheid, desinteresse? Of gewoon omdat ouders en leerkrachten klaar zijn met mooi vragen?”

Lijkt me duidelijk. Meer informatie op: https://www.facebook.com/Jozefschoolmoetblijven?fref=nf

     

Totaal aantal reacties: 364

Geregistreerd 2014-01-17

PM

MR St. Jozefschool Volendam neemt advocaat in de arm

Door Jacco van Oostveen -  16-2-2015, 13:56 (Update 16-2-2015, 14:06) 
Bron: NHD 2015 02 16

VOLENDAM - De medezeggenschapsraad (MR) van de St. Jozef legt zich niet neer bij het voornemen van scholenkoepel SKOV om de basisschool te laten fuseren met de St. Petrus. De MR heeft een advocaat in de arm genomen.

Het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV) stuurde dit weekend een brief naar alle betrokkenen, waarin de scholenfusie wordt aangekondigd. Door een teruglopend aantal leerlingen in Volendam wil SKOV één school afstoten. De fusie heeft tot gevolg dat ’de Jozef’, opgericht in 1914 en daarmee de oudste school van Volendam, wordt afgebouwd en over drie of vier jaar de deuren moet sluiten. SKOV sluit niet uit dat op termijn nog een school dicht moet.

De MR van de St. Jozef is geenszins van plan zich neer te leggen bij de voorgenomen fusie en heeft een advocaat ingeschakeld. Het SKOV-bestuur kan haar plannen pas doorzetten als de medezeggenschapsraden van beide scholen akkoord gaan. Gebeurt dit niet, dan zal de Landelijke Geschillencommissie zich over de kwestie moeten buigen.

     

Totaal aantal reacties: 364

Geregistreerd 2014-01-17

PM

MR Jozefschool:
donderdag 19 februari ouderavond over voornemen sluiting school

Beste ouders, betrokkenen,

De medezeggenschapsraad (MR) van de Jozefschool nodigt u uit voor een ouderavond op donderdag 19 februari 2015 om 20.00 in het gebouw van de St. Jozef Vereniging (St. Jozefstraat 2).

De MR wil deze avond gebruiken om u zo goed en volledig mogelijk te informeren omtrent het voornemen van het Bestuur om de Jozefschool op termijn te sluiten via een fusie met de Petrusschool. Omdat het meeste nog onduidelijk is, ook voor de MR, is ook het Bestuur uitgenodigd om een toelichting te geven op haar voornemen en de mogelijke gevolgen hiervan voor ouders, kinderen en personeel.

Tevens zal aanwezig zijn mr. Dik Berkhout van Jurion, de raadsman van de MR in dit traject. Hij zal tekst en uitleg geven over de wettelijke procedures en de rechten van de MR in deze kwestie. Ook de MR van de Petrusschool wordt uitgenodigd aangezien ook zij partij zijn.

Wij hopen dat u aanwezig bent donderdag aanstaande. U wordt uiteraard ruim in de gelegenheid gesteld om uw vragen of opmerkingen kenbaar te maken.

Alle ouders ontvangen dit bericht ook per mail nog, maar jullie kunnen de uitnodiging gerust doorsturen naar andere ouders.

Met vriendelijke groeten,
De MR van de Jozefschool

     

Totaal aantal reacties: 364

Geregistreerd 2014-01-17

PM

Toekomstige ouders van kinderen op De Jozefschool
meer dan welkom.

Juist deze ouders zijn belangrijk, immers een aanmelding van nieuwe kinderen waarborgt het bestaansrecht van de Jozefschool.

Het bericht van de SKOV is bewust zó opgesteld dat het lijkt alsof de Jozefschool wordt gesloten maar daar is de komende jaren geen sprake van en wij gaan er alles aan doen om de school nog honderd jaar te laten bestaan.

Het bestuur houdt zich niet aan de volgorde en regels, gaat bewust om de GMR en de MR van de Jozefschool heen om verwarring en twijfel te zaaien.

Aanmeldingen van nieuwe kinderen zijn de mooiste en beste steunbetuiging voor onze school.

Allemaal komen dus.


https://www.facebook.com/Jozefschoolmoetblijven

     

Totaal aantal reacties: 213

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Alle dubbele petten/vermengingen / belangenverstrengelingen in beeld gebracht,

machts- en belangenverstrengeling

1. Cor Tol, toezichthouder Skov. Bestuurslid FC Volendam waar ook zoon Martin van Freek de Boer bestuurslid is en ook Freek de Boer een actieve rol speelt.
2. Zoon Theo van Cor Tol is leraar aan de Petrusschool
3. Cor Tol heeft een gratis drukwerkplaats in het Don Bosco College en drukt heel veel drukwerk voor de basisscholen en heg DBC
4. Cor Tol is voorzitter van de EHBO. De EHBO maakt gratis gebruik van het DBC
5. Kees Schilder (Kos) maakt wekelijks gebruik van de aula van dd Petrusschool voor het geven van opera lessen. Hij betaalt hiervoor wel een gebruikersvergoeding.
6. Zoon Ferdinand van Uitvoerend bestuurder Freek de Boer werkte in dezelfde ruimte bij Bond Administratiekantoor met het hoofd stafbureau John Laagland. Laagland werd tot 1 januari 2015 ingeleend van het administratiekantoor.
7. Zoon Ferdinand van Freek dd Boer is bestuurslid van het kerkbestuur. Ook de echtgenoot van Edwin Schokker, toezichthouder is lid van dit kerkbestuur. Cor Tol is afgevaardigde van het kerkbestuur in het bestuur van de Skov.
8. Dik Mooijer zat tot de komst van Cor Tol als afgevaardigde van kerkbestuur als toezichthouder in het bestuur van de Skov.
9. De echtgenoot van toezichthouder Petra Kras is door het uitvoerend bestuur, Dik Mooijer en Freek de Boer, benoemd tot Concierge aan de dependance van het DBC, zonder benoemingsprocedure. Met andere woorden: zij is monddood tegenover Dik Mooijer en Freek de Boer.
10. Henk Bond, directeur van Kennedy is broer van Kees Bond, de voorzitter van de GMR.
11. De vrouw Ilona van Henk Bond is werkzaam op de administratie van het stafbureau van de Skov
12. De vrouw Agnes van Klaas Tuijp, de adjunct directeur van De Zuidwester, is werkzaam op de administratie van het stafbureau van de Skov.
13. Petra Snoek, de huisvriend van Edwin Schokker, toezichthouder van de Skov is ook werkzaam op het stafbureau van de Skov.
14. Jaap Molenaar, directeur van De Zuidwester, is twee met Freek de Boer en anderen van het team van De Zuidwester, op een buitenlandse vakantie geweest.
15. Het hoofd stafbureau John Laagland is een goede kennis van toezichthouder Edwin Schokker

     

Totaal aantal reacties: 364

Geregistreerd 2014-01-17

PM

In de NiVo van 2015 02 18 twee artikelen.
Een van de SKOV: “Fusie Scholen In Volendam Onvermijdbaar”
U kunt dit artikel vinden op:
http://www.groot-waterland.nl/2015/02/14/uitleg-aan-medewerkers-skov-waarom-de-jozefschool-toch-dit-gaat

en een artikel van de MR van de Jozefschool (zie bijlage)

     

Afbeelding Bijlagen

Jozefschool_Reactie_MR_NiVo_2015_02_180001.jpg

Klik op de thumbnail om de hele afbeelding te zien

Totaal aantal reacties: 364

Geregistreerd 2014-01-17

PM

Verslag bijeenkomst 19 februari met de ouders en het team:
https://www.facebook.com/Jozefschoolmoetblijven

     

Totaal aantal reacties: 364

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 18