Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Maatschappij → Thread

   

Help!, de Jozefschool in Volendam wordt gesloten

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Bijna overal in Nederland lopen de leerlingaantallen terug waardoor er scholen moeten worden gesloten. Zo ook in het ooit kinderrijke Volendam dat op circa 20.000 inwoners 10 basisscholen telt. Samen met de school voor voortgezet onderwijs Don Bosco vallen ze onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam (SKOV). De stichting voorziet dat er in de nabije toekomst twee scholen zullen moeten worden gesloten. In 2013 werd al eens eerder besloten de Jozefschool te sluiten. Als gevolg van de protesten van de ouders werd het besluit ingetrokken. Nader onderzoek moest uitwijzen hoe op beredeneerde wijze tot de keuze van sluiting van een van de tien scholen kon worden gekomen.

De Jozefschool is uniek

In 2014 vierde de Jozefschool haar 100-jarig bestaan. Het is de enige basisschool in de ‘Oude kom’ zoals het centrum van Volendam wordt genoemd. Leerlingen en hun ouders vormen een weerspiegeling van de bevolking van de ‘Oude Kom’ en die is nogal anders en diverser dan in de andere wijken van Volendam. De diversiteit wordt door de betrokkenen als uniek beleefd en meer dan bij andere basisscholen draagt de Jozefschool bij aan de gemeenschapsbeleving van de inwoners van de ‘Oude Kom’. Het is de belangrijkste reden waarom de inwoners van het centrum geen afstand willen doen van hun ‘eigen’ school.  De school floreert. De ouders zijn zeer betrokken. De aanwas van kinderen in het centrum is groot genoeg om het leerlingenaantal voor de komende jaren op peil te houden.

Geen vrije schoolkeuze heeft de SKOV schatrijk gemaakt

De omvang van de rijkdom van de onderwijsstichting is zodanig dat er geld genoeg is om problemen op te lossen. In Volendam bestaat geen vrije schoolkeuze. De onderwijsstichting bepaalt naar welke school de leerlingen gaan. Door het schuiven met leerlingen werden de bestaande scholen maximaal benut. Dat economisch model heeft de SKOV geen windeieren gelegd. Ze behoort tot de rijkste onderwijsstichtingen van het land. Dat economische model ligt ook ten grondslag aan de keuze om de Jozefschool te sluiten. Om te blijven beantwoorden aan de eisen heeft de school een verbouwing nodig van ongeveer één miljoen. Dat vindt de onderwijsstichting te kostbaar. Dus komt de florerende school als eerste in aanmerking voor sluiting.

Als ze er in Volendam niet uitkomen, spreken de centen

Het behoort een beetje tot de Volendamse cultuur om het over van alles en nog wat oneens te zijn. Er spelen altijd een groot aantal verschillende belangen en inzichten.  Die cultuur heeft twee oplossingen voortgebracht. De eerste is het ‘bazenmodel’. De SKOV is ook daar een goed voorbeeld van. De zojuist afgetreden bestuurders Dick Mooijer en Freek de Boer hebben een aantal jaren een soort dictatoriaal beleid gevoerd. Wat zij wilden, moest gebeuren. Zij besloten in 2013 dat de Jozefschool maar dicht moest. Daar kwam zoveel weerstand tegen dat ze het besluit introkken. Nu is de tweede oplossing aan de beurt. Als ze er in Volendam niet uitkomen, spreken de centen. Er wordt gekeken naar wat het minste kost of het meeste (en voor wie) opbrengt. Dit model is nu aan de orde. Het bestuur heeft gekeken welke school bij instandhouding de meeste kosten met zich meebrengt. Of die discussiestopper in dit geval geaccepteerd zal worden is nog maar de vraag. De GMR, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is nog lang niet overtuigd en vindt dat ze te weinig gegevens heeft om tot een afgewogen oordeel te komen.

Centen verdringen waarden en gezond verstand

Wie alleen naar de centen kijkt, kijkt weg van een aantal andere belangrijke onderwerpen die bij een keuze een rol zouden moeten spelen.  ‘Alles van waarde is weerloos als geld een hoofdrol speelt’, zou je met een variant op de dichtregels van Lucebert kunnen zeggen. En er staat heel wat van waarde op het spel. Ik zou dat niet zo gemakkelijk kunnen zeggen als het om een armlastige onderwijsstichting gaat. Maar er is gewoon meer dan genoeg geld beschikbaar. Geld dat besteed kan worden om het voorzieningenniveau in het centrum voor de bevolking op peil te houden, geld dat het gemeenschapsgevoel in stand kan houden, geld dat besteed worden om belangrijke waarden in stand te houden. Geld dat op de goede manier wordt gebruikt, in plaats van op de verkeerde manier. De schatkist van de SKOV hoeft niet zo nodig nog voller te worden.

Gezond verstand

Er zijn nog wel andere manieren om te laten zien dat gezond verstand het af laat weten als er alleen naar de centen wordt gekeken. Volgens de bevolkingsstatistieken kan de Jozefschool de komende jaren op een aanwas van 30 tot 44 kinderen rekenen. Meer dan genoeg om de school in stand te houden. Aan de westrand van het dorp ligt dat heel anders. Daar staan drie basisscholen. Voor de komende drie jaren moet rekening worden gehouden met een aanwas van respectievelijk 56, 37 en 43 kinderen. Alleen de aanwas in het eerste jaar is voldoende om nog twee scholen in stand te houden. Daarna levert de verouderende wijk onvoldoende aanwas om zelfs nog twee scholen in stand te houden. Om dat toch te kunnen bereiken zal de SKOV kinderen uit andere wijken verplichten om naar scholen te gaan die dreigen leeg te lopen. Er zal worden gesleept met kinderen om het beleid in stand te houden. Het gebruik van kinderen uit andere wijken om leeglopende scholen gevuld te houden zal in de toekomst ook voor de nodige deining zorgen. Met de kinderen van de Jozefschool zal ook worden gesleept. Hoewel het SKOV-bestuur zegt ze te willen laten verhuizen naar de Petrusschool, wijzen insiders er op dat dit onhoudbaar is en de kinderen verdeeld zullen moeten worden over de Petrusschool en de Nicolaasschool. Geldgestuurd beleid alsof de onderwijskoepel een onderneming is die winst moet maken ten koste van ouders en hun kinderen.

Nieuwe bestuurder

Sinds 1 februari heeft de onderwijskoepel een professionele bestuurder, Hans van Rooijen, die de twee amateur-bestuurders Mooijer en de Boer vervangt. De laatste twee hebben hem echter hun erfenis achtergelaten in de vorm van het besluit dat de Jozefschool dicht moet. Hans van Rooijen heeft geen aandeel in het besluit gehad, wel kreeg hij opdracht om het aan de betrokkenen bekend te maken. Van Rooijen is opgezadeld met het uitvoeren van het besluit en zal ook als eerste met veel tegenstand te maken krijgen. Het is te hopen dat hij als onderwijsman de ruimte zal nemen om het beleid meer op onderwijsdoelen en onderwijswaarden te schoeien dan zijn amateuristische geldbeluste voorgangers. Hij heeft één ding mee. Welke school er ook zal worden gesloten, er hoeft niemand werkeloos te worden. Het berekende personeelsverloop voor de komende jaren biedt ruimte genoeg om iedereen te herplaatsen. Dat in aanmerking nemend geeft veel ruimte voor een op onderwijswaarden en gemeenschapswaarden gebaseerd besluit over welke basisschool het eerst in aanmerking komt om te worden gesloten. Wat mij betreft is dat in ieder geval niet de Jozefschool. Er is geld genoeg om er voor te zorgen dat die nog jaren mee kan en hij is die investering meer dan waard.

Maar voordat hij aan die klus begint zou Hans van Rooijen hulp moeten zoeken om het huidige amateuristische bestuur van de onderwijskoepel te vervangen door mensen met visie en gezond verstand.

     

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Voor een goed overzicht is het van belang om te weten hoe alle scholen er voor staan. Een school heeft een aanwas van 30 leerlingen per jaar nodig uit het voedingsgebied waarvoor ze is gebouwd. De bevolkingsstatistieken van de gemeente laten zien hoeveel leerlingen er te verwachten zijn.

voedingsgebied 2015/2016   2016/2017   2017/2018     beschikbare scholen       vereist

Blokgouw                   56             37         43           Springplank, Spinmolen, ZuidWester   90

Zand                         30             35         29           Nicolaas, Kennedy                     45

Oude Kom                   30             44         44           Jozef                                   30

Munnikenveld               36             64         49           Petrus dubbelschool, Kennedy         75              

Middengebied               59             69         47           Kofschip                               30

Broeckgouw                 28               9         20             Nieuwe Blokwhere                     30

Het staatje laat goed zien waar overcapaciteit zit en waar niet. Bij Blokgouw is de overcapaciteit het grootst. Zelfs twee scholen zijn daar zonder aanvoer uit andere gebieden niet houdbaar. Kenners van de situatie wijzen dan ook de ZuidWester aan als een school die al eerste in aanmerking komt om te verdwijnen. Ook de halvering van de Petrusschool zou overwogen moeten worden. De nieuwe prestigieuze Blokwhere-school van Broeckgouw haalt ook niet het vereiste aantal leerlingen al kan dat in de komende jaren iets beter uitvallen als er meer woningen zijn afgebouwd

     

Totaal aantal reacties: 406

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Wat mij opvalt is dat de SKOV blijkbaar niet te ver vooruitgerekend en gepland heeft.

Zijn ze in slaap gesust door de (onterecht) geruststellende geluiden dat de wijk Volendam zou groeien ? Dat de Broeckgouw wel ooit af zal komen ? Dat de Lange Weeren eraan komt ? Dat de woningmarkt zou aantrekken ? Dat al die verhalen over krimp&vergrijzing; aan ons voorbij zouden gaan ? Dat de hoop op een stabiel of zelfs groeiend leerlingenaantal qua self fulfilling prophecy de bodem is ingeslagen ? Me dunkt dat alle signalen op rood stonden. Niet geluisterd ? Niet willen luisteren ? Niet mogen luisteren van de échte baasjes ?

http://evodammer.blogspot.nl/2014/05/openbare-school-aalstraat-23-volendam.html

Je vraagt je af waar die bestuurderen zelf op school gezeten hebben. Want hun niveau zal door de inspectie als dramatisch onder de maat en als
gemeenschapsonvriendelijk (dat heet bij ons thuis a-sociaal) worden beoordeeld.

Nou ja: wij hebben in de wijk Edam de In-De-Veste (not: gesloopt) en de St. Agnesschool (nu Trimaran) en de Christelijke School (daar staat nu de raadszaal). Misschien mis ik nog een voorbeeld maar er is genoeg veranderd/verdwenen/gefuseerd waar we nu helemaal vrede mee hebben.

Wel jammer als deze kans dat de SKOV het gebouw van de St. Jozef voor €1,- verkoopt aan het nieuwe bestuur van de Nieuwe Nieuwe School. Want dat argument van ‘geen combinatiegroepen’ is heel erg achterhaald en onderwijsdenken uit de jaren ’50 vd vorige eeuw. Sterker nog: als ik de cijfers zie heeft juist de St. Jozefschool - i.t.t. een paar andere scholen - toekomst.

     

Totaal aantal reacties: 372

Geregistreerd 2014-01-17

PM

Uitleg aan medewerkers SKOV waarom De Jozefschool toch dit gaat
14 februari 2015 | categorie: Edam-Volendam | bron: SKOV

Aan alle medewerkers van het SKOV

Beste collega’s,

Hierbij ontvangen jullie een schrijven van het bestuur van de SKOV met de uitleg waarom een voorgenomen besluit is genomen om per 1 augustus 2016 de St. Jozef met de St. Petrus te laten fuseren, waarbij de St. Jozef in een aantal jaren wordt afgebouwd.

Het bestuur heeft met een afvaardiging van de GMR overlegd. De GMR heeft daarbij aangegeven dat zij op basis van het onderzoeksrapport, dat zij heeft laten opstellen, onvoldoende gegevens had om een standpunt te kunnen innemen.

Het bestuur van de SKOV heeft aangegeven dat zij dan zelf een besluit neemt en in overleg met de MR van beide scholen en met de ouders en het personeel het komend jaar de fusie zal uitwerken. Het bestuur zal daarbij het belang van kinderen en personeel zwaar laten wegen.

hans van rooijen

Met vriendelijke groet,
Drs. H. J. (Hans) van Rooijen
Uitvoerend bestuurder SKOV


Fusie van scholen in Volendam onvermijdbaar

Van het bestuur van de SKOV

Omdat het aantal leerlingen in het basisonderwijs de komende jaren met bijna 20% zal afnemen, zal er binnenkort een scholenfusie tussen de St. Jozef en de St. Petrus plaatsvinden met gevolg dat de Jozefschool afgebouwd gaat worden. Het bestuur van de SKOV houdt er ernstig rekening mee dat er over enkele jaren nog een fusie zal moeten plaatsvinden.

Kwaliteit en groepsgrootte

De SKOV is erg blij dat alle scholen een goede kwaliteit hebben, ook volgens de inspectie.

Om die kwaliteit te handhaven hanteert de SKOV al jaren enkele uitgangspunten: geen combinatiegroepen, directeuren zijn zoveel mogelijk vrijgesteld van lessen en elke school heeft extra begeleiders voor zorg. Om dat mogelijk te maken moet er een gemiddelde groepsgrootte worden aangehouden van 28 leerlingen per klas. Dat betekent per scholen dat er minimaal 28 x 8 groepen = 208 leerlingen op moeten zitten. Op dit moment zitten vrijwel alle scholen daar (net) boven. Het basisonderwijs is kleinschalig en overal zijn basisscholen op korte afstand. Het betekent dat bijna alle scholen vrij klein zijn en vlak boven de opheffingsnorm zitten en daar de komende jaren onder dreigen te komen.

Krimp

Het bestuur van de SKOV en de GMR hebben beiden een onderzoek laten uitvoeren naar de situatie en de mogelijkheden en problemen bij sluiting of fusie van scholen. Duidelijk is dat beide rapporten uitgaan van 2118 leerlingen in 2014 en dat er vanaf 2021 een dieptepunt bereikt wordt. Afhankelijk van de te realiseren nieuwbouw in de gemeente herstelt het aantal leerlingen zich daarna gedeeltelijk of geheel rond 2030.  In onderstaand staatje zijn de effecten van de nieuw te bouwen woningen tot en met 2015 meegenomen.

prognose leerlingen aantal skov

Uit het Pantheia rapport van 3-9-2014

De situatie wordt nog moeilijker, omdat de opheffingsnorm voor basisscholen van 173 leerlingen in Volendam het komen jaar zal stijgen door de fusie met De Zeevang. Met hoeveel is nog niet zeker. Bij verschillende berekeningen zullen alle scholen behalve de St. Petrus onder de opheffingsnorm komen als er niets gebeurt.

Het bestuur en de directeuren van het basisonderwijs onderschrijven de conclusies dat er minimaal een en wellicht twee scholen moeten verdwijnen om levensvatbare en kwalitatief goede scholen in stand te houden. Het bestuur van de SKOV heeft daarom besloten dat er op korte termijn gewerkt moet worden aan een fusie en over enkele jaren moet worden bekeken of er nog een school moet worden opgeheven.

Het besluit welke school zou moeten opgeheven is heel lastig, omdat alle scholen goed functioneren en ook volgens de inspectie een goede kwaliteit hebben. Het bestuur heeft bij het besluit welke scholen te sluiten of te fuseren een aantal uitgangspunten gehanteerd. Die zijn: kwaliteit met behoud van boven genoemde uitgangspunten, de kosten van het gebouw, de speelmogelijkheden en de bereikbaarheid en veiligheid voor kinderen.

In de rapporten worden de Zuidwester, de St. Jozef en de St. Petrus (halvering) als mogelijk te fuseren scholen genoemd. Alle andere scholen hebben vanwege hun ligging nu of na nieuwbouwprojecten in de gemeente een belangrijkere functie i.v.m. de bereikbaarheid.

De St. Petrus valt daarbij voor het bestuur af, omdat deze dubbele school als buffer gebruikt kan worden bij de eerste jaren van terugloop van leerlingen. Door aan deze school minder leerlingen toe te wijzen, kunnen de andere scholen op sterkte blijven. Dat gebeurt nu al, maar kan ook over een paar jaar weer van belang zijn.

De keuze tussen de andere twee scholen was moeilijk.

Daarbij telden drie criteria
1.Kwaliteit onderwijs

Hierbij is objectief geen verschil te constateren. Alle scholen in Volendam zijn volgens de inspectie goed. Natuurlijk liggen er op verschillende scholen enkele andere accenten, maar die maken niet het verschil.
2.Kosten gebouw en speelmogelijkheden
Bereikbaarheid wisselt in de loop der jaren. Doordat de grenzen van voedingsgebieden jaarlijks wijzigen i.v.m. leerlingenaanwas en vergrijzing, speelt dit item beurtelings voor de ene school meer dan voor de andere. Alle scholen zijn zowel lopend als met de fiets goed bereikbaar. Voor het vervoer met een auto is de oude kom van Volendam iets problematischer. De Julianaweg wordt genoemd als een veiligheidsprobleem. Binnen de verdeelcommissie is de Julianaweg zelden aangekaart als een onoverkomelijke hindernis. De weg heeft stoplichten.

Mochten er door belanghebbenden veiligheidsproblemen worden geconstateerd, dan worden deze in samenspraak met de gemeente Edam-Volendam besproken. In alle gevallen zijn er op de korte en lange termijn adequate maatregelen genomen. Er zijn in de genoemde straten zebrapaden, rotondes, en voetgangers oversteeklichten gerealiseerd. Verder wordt altijd gelet op uitzicht belemmerende beplantingen die periodiek gesnoeid worden.De veiligheid in het verkeer kan o.i. niet gezien worden als een doorslaggevend argument voor de St. Jozef. Het geldt ook voor leerlingen van de Zuidwester en voor andere scholen in Volendam.

3.Bereikbaarheid en veiligheid
Alle scholen, m.u.v. de Jozefschool hebben een ruime speelplaats en/of in de onmiddellijke nabijheid een park waar gespeeld kan worden gedurende de pauzes. De school in de oude kom komt er wat dat betreft minder goed van af als het gaat om buitenspeelruimte. De kosten voor onderhoud ontlopen elkaar niet heel veel, maar een rapport over het geschikt maken van de Jozefschool voor modern onderwijs geeft aan dat dit ongeveer een miljoen gaat kosten. De St. Jozef is gehuisvest in een gedateerd gebouw.


Conclusie

Het was een moeilijke beslissing, maar er moet nu een keuze gemaakt worden vanwege de terugloop van het aantal leerlingen. Het bestuur gaat er nu vanuit dat er over enkele jaren op basis van de gegevens dan en de ontwikkeling van de nieuwbouwprojecten in Volendam de situatie opnieuw bekeken moet worden om te blijven garanderen dat de scholen voldoende leerlingen houden en kwalitatief goed blijven.

Op basis van de bovenstaande overwegingen heeft het bestuur van de SKOV helaas voor een fusie tussen de St. Petrus en de St. Jozef moeten kiezen. Hierbij zal de St. Jozef in een drietal jaren worden afgebouwd. Om dit proces goed te laten verlopen en het overleg met het personeel, de ouders en de MR van beide scholen zorgvuldig te laten verlopen is besloten om het overleg en de voorbereiding in 2015 en voorjaar 2016 te doen.

Dan kan bekeken worden welke maatregelen precies genomen moeten worden om het onderwijs aan de leerlingen goed te laten verlopen en hoe we de nadelige gevolgen voor het personeel, en voor de leerlingen en hun ouders zo veel mogelijk kunnen beperken. Het betekent dat de St. Jozef het komend schooljaar nog met een volledig aantal groepen blijft draaien.

     

Totaal aantal reacties: 372

Geregistreerd 2014-01-17

PM

Geachte heren van EV-opinie

Ik stuur u het rapport ‘De Dip Voorbij’
Consequenties van dalende leerlingaantallen in Volendam
Deel B: acties en argumenten (CONCEPT)

De rest volgt nog.

Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest,

x

     

Bestands Bijlagen

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Op pagina 7 van de bestandsbijlage (hierboven) staat het volgende:

“Iedere 5 jaar is er een enquête over het plaatsingsbeleid, bij de laatste hiervan vond
69% van de ouders dat de buurt als uitgangspunt moest nemen, 27% het gezin, en
4% dat de plaatsing op een andere manier moest plaatsvinden.
Grosso modo is er, ook onder de geïnterviewde betrokkenen, geen discussie over het
plaatsingsbeleid.”

Het is duidelijk dat het bestuur van de SKOV daar maling aan heeft.

 

     

Totaal aantal reacties: 372

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 18