Welkom, u kunt hier Inloggen of Registreer

Edam-Volendam Opinie

U bent hier: HomeForum home → Onderwerpen → Maatschappij → Thread

   

Wie verlost het lijdende SKOV van zijn tsaren?

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

Natuurlijk is er helemaal niets aan de hand binnen het SKOV als je het de bestuurders Dick Mooijer en Freek de Boer vraagt. De beide heren die de dagelijkse verantwoordelijkheid voor de gang van zaken van de onderwijskoepel dragen zijn zich van geen kwaad bewust. Volgens hen hebben alleen kwaadsprekers problemen met hun beleid.

Inmiddels hebben de directies, de medezeggenschapsraad (MR) en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) het vertrouwen in hen opgezegd. De schooldirecteuren hebben een brandbrief, met de strekking dat het zo niet langer kan, naar het toezichthoudend bestuur gestuurd.
De beide bestuurders hebben al meerdere keren beloofd op te zullen stappen, maar stellen die datum telkens weer uit.  Het toezichthoudend bestuur lijkt te bestaan uit vriendjes die de onbeperkte macht van beide heren legitimeren en laten voortbestaan.

Ondertussen lijdt de organisatie onder het ‘tsaristisch’ bewind van beide bevelvoerders die, bij gebrek aan bekwaamheid om een organisatie te leiden, zijn terug gevallen op een volstrekt autoritair en autocratisch bewind. Ze zijn gewend om gehoorzaamd te worden. Voor iedereen die het waagt hun oordeel of bevel in twijfel te trekken dreigt er immers een verbanning naar ‘Siberië’. Ik durf dat zonder aarzeling ‘terreur’ te noemen. Een voorbeeld: een van mijn informanten wees me op een werknemer die ‘op bevel’ zijn zomervakantie moest inleveren en gedwongen werd die vakantie op te offeren aan het op tijd klaar krijgen van de nieuwe Blokwhere.  “Ze gedragen zich als goden”, vertelde iemand me: “Hun motto is: er gebeurt wat ik zeg!” Die macht lijkt ver te reiken. Zelfs wethouder Kroon-Sombroek (CDA) speelde hun spel van haast mee door een investeringskrediet goed te keuren zonder dat vooraf aan de gemeenteraad voor te leggen. Haar verweer was dat het voor de kindertjes was. In feite boog ze echter voor de wens van de tsaren van de SKOV die bepaald hadden dat –hoe dan ook- de school bij de aanvang van het nieuwe schooljaar geopend moest kunnen worden. Was er een absolute noodzaak? Nee niet echt.

Tsaren vernietigen door hun bevelsstructuur de interne organisatie en roepen allerlei ongewenste verschijnselen op. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat in dit soort organisaties zwakke broeders de belangrijkste steunpilaren zijn voor dictatoriaal beleid. In ruil daarvoor krijgen ze steun van de bevelhebbers. Zo ontstaat een organisatie waarbinnen het onderling vertrouwen vernietigd wordt.

Nu moet ik toegeven dat de leiding over een paar honderd pedagogen en ondersteunend personeel geen sinecure is. Leiding geven aan professionals is een apart vak. De Boer en Mooijer beheersen dat vak duidelijk niet en grepen naar de bevelsmethode om hun gebrek te verdoezelen. Met zo’n methode blijf je alleen overeind als je voldoende angst kunt zaaien om de organisatie in je macht te houden. Daar deinzen ze dan ook niet voor terug.
Wanneer het directeurenberaad en de medezeggenschapsraden het vertrouwen in je opzeggen, staat er voor een toezichthoudend bestuur maar één weg open: ontslag. Maar door hun benoemingsbeleid hebben beide tsaren ook het toeziend bestuur in hun macht. Daar worden hun eenzijdige verhalen geslikt. Ze hebben al aangekondigd dat wanneer ze stoppen als bestuurder, ze zitting zullen nemen in het Toeziend Bestuur. Ongewenst en niet verstandig, maar daar hebben beide heren lak aan zoals tsaren lak hebben aan hun koelies.

Het adviesbureau dat een rapport moet uitbrengen over het sluiten en fuseren van scholen, het gerenommeerde Panteia uit Zoetermeer, is zo’n koelie die onder druk kan worden gezet. De complexiteit van het onderwerp leidt tot vertraging. Dat is de reden voor beide tsaren om weer terug te vallen op hun bevelhebberschap. “Het is niet aan u om te bepalen wanneer het rapport gereed is”, schrijven ze aan het adviesbureau.  Het is precies dezelfde houding als die men intern van ze kent: ‘Het is niet aan u, want wij bepalen’. Bevel is bevel!

In een land waar ministers naar het parlement gaan om te vertellen dat er meer tijd nodig is voor een rapport, onderzoek of advies, bestaan ook nog mannetjes die dat maar lariekoek vinden. Treinen rijden op tijd, als wij dat zeggen’, is hun devies.

Ondertussen blijft de spanning binnen de organisatie oplopen. Niemand is in staat om de zelfbenoemde bestuurders een halt toe te roepen. De gemeente is gedwongen min of meer machteloos toe te zien. Het onderwijzend personeel zal zijn hoop gevestigd hebben op de Onderwijsinspectie. De kwaliteit van het onderwijs is dankzij de inspanning van het personeel nog redelijk. Daar zouden ze voor beloond moeten worden door ze te verlossen van het tsarenduo. De belangrijkste overweging daarbij zou moeten zijn dat een onderwijsorganisatie het beste functioneert als ze wordt geleid overeenkomstig dezelfde normen en waarden die voor de kwaliteit van het onderwijs gelden.

Het rapport van Panteia verdient absolute geen haast. Beter een kwalitatief goed rapport met voldoende draagkracht binnen de organisatie dan een te haastig in elkaar getimmerd advies. Het onderwerp is er belangrijk genoeg voor.

Zie eerder Bericht: http://ev-opinie.nl/forums/viewthread/104/

     

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

De eerste reactie is binnen. Om 13.20 vertelde een anonieme beller me ‘dat ik naar de ‘hoeren’ kon lopen’. ‘Wat heb jij ooit gedaan voor Volendam”, vroeg hij me. “Ze op hun op zijn kop zitten”, antwoordde ik brutaal.
Daar heb ik trouwens mijn handen aan vol want ik loop tegen genoeg mensen op die zichzelf belangrijker vinden dan de waarheid.

Je kunt natuurlijk wat voor Volendam doen door mensen op hun kop te zitten die op de verkeerde manier voor Volendam bezig zijn. Bijvoorbeeld deze tsaren die met hun schrikbewind de eer willen binnenhalen ‘voor Volendam bezig te zijn geweest’. Ze zijn hooguit voor zichzelf bezig geweest, denk ik dan.

     

Totaal aantal reacties: 214

Geregistreerd 2014-02-03

PM

verwijderd

     

Totaal aantal reacties: 409

Geregistreerd 2014-01-21

PM

SKOV behoudt vertrouwen in Freek de Boer en Dick Mooijer
24 januari 2015
bron: Ingezonden

Het rommelt binnen de Volendamse scholenkoepel SKOV. Freek de Boer en Dick Mooijer stoppen per 1 februari als uitvoerend bestuurders, maar nemen daarna zitting in het toezichthoudend bestuur. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wil echter dat de twee zeventigers definitief vertrekken.

De GMR – met vertegenwoordigers van elf medezeggeschapsraden binnen de stichting (tien basisscholen en één middelbare school) – verwijt het duo autoritair bestuur, een gebrek aan transparantie en het totaal niet serieus nemen van de GMR en MR’s. De GMR stuurt binnenkort een stevige brief aan het toezichthoudend bestuur, waarin onder andere het definitieve vertrek van de twee wordt geëist. Dit mede naar aanleiding van de weigering door de huidige toezichthouders om het gesprek aan te gaan met de GMR.

Volgens toezichthoudend bestuurder Cor Tol, die namens beide bestuursorganen van het SKOV het woord voert, blijven De Boer en Mooijer hoe dan ook behouden voor de stichting. ,,Een aantal ouders binnen de GMR is bewust op zoek naar zondebokken. Als je ons personeel op de man af vraagt wat zij van deze bestuurders vinden, zal je een heel ander geluid horen. Het Don Bosco College groeit de pan uit, onze basisscholen voldoen aan alle eisen van de onderwijsinspectie. Deze twee mensen hebben ontzettend veel betekend voor de stichting.’’

Vanuit de GMR zou al meerdere keren zijn aangedrongen op het vertrek van het bestuurdersduo, maar De Boer en Mooijer hebben dit moment steeds uitgesteld. Inmiddels is bekend dat zij per 1 februari plaatsmaken voor Hans van Rooijen (63). De Amsterdammer wordt de eerste betaalde uitvoerend bestuurder in de vijftigjarige historie van SKOV. Volgens Cor Tol is het takenpakket van het uitvoerend bestuur ’dermate omvangrijk en complex dat het niet meer op basis van vrijwilligheid en in vrije tijd uitgevoerd kan worden’. ,,Nu hadden wij het geluk dat twee pensionado’s hier de afgelopen jaren tijd voor hadden, maar dat zegt niet alles.’’

Volgens Tol hebben de huidige vier toezichthouders zelf aangedrongen op het behoud van De Boer en Mooijer. Het orgaan wordt daarmee uitgebreid naar zes personen. ,,Uiteraard hebben we eerst juridisch onderzocht of het mogelijk is om als uitvoerend bestuurder over te stappen naar het toezichthoudend bestuur, en daar kan op geen enkele wijze bezwaar tegen gemaakt worden’’, aldus Tol. De toezichthouder noemt De Boer en Mooijer ’met hun overdosis aan ervaring een welkome aanvulling voor het bestuur’, dat enkele onervaren leden heeft.

     

Totaal aantal reacties: 409

Geregistreerd 2014-01-21

PM

Freek de Boer & Dik Mooijer behouden vertrouwen in Freek de Boer & Dik Mooijer
24 januari 2015 | categorie: Edam-Volendam | bron: Ingezonden

In het artikel eerder vandaag op deze site, wordt gesuggereerd dat de SKOV het vertrouwen behoudt in het huidige bestuur.  In werkelijkheid ligt het iets anders. De schooldirecteuren, op twee intimi na, zijn helemaal klaar met Dik Mooijer en Freek de Boer. Ook de GMR heeft al een tijdje geen vertrouwen meer in het huidige bestuur. Met de komst van een nieuw bestuurder wordt gehoopt op een bevrijding.

Dik Mooijer en Freek de Boer hebben alle gelegenheid gehad om de eer aan zichzelf te houden, het afscheid is meerdere keren uitgesteld maar desalniettemin zetten beide heren zichzelf op een positie om vanuit een nog hogere ivoren toren de SKOV te gaan besturen.

De SKOV is een grote organisatie die vanuit een zeer ouderwetse organisatiestructuur wordt bestuurd. In feite is de SKOV rijker dan de gemeente, het eigen vermogen is ca 27 miljoen, de (financiële) belangen groot en toch wordt dit ‘bedrijf’ aangestuurd door twee hoogbejaarde amateurs. In een tijd waar ondanks de luxe financiële positie mogelijk pijnlijke beslissingen moeten worden genomen is het in een gezonde organisatie noodzakelijk om daar zoveel mogelijk draagvlak voor te krijgen. Bij de SKOV ontbreekt dat. Fatsoensnormen ontbreken en het bestuur zoekt onnodig de grenzen van wat juridisch toelaatbaar is op.

De bestuurscultuur bij de SKOV is er een van angst en maatregelen waar geen of weinig draagvlak voor bestaat worden eenvoudig achteraf opgelegd. De zeer autoritaire stijl van Dik Mooijer wordt duidelijk zichtbaar bij de kwestie met de Jozefschool. Dik Mooijer heeft gemeend eigenhandig deze school de nek om te moeten draaien door opzichtig te liegen over standpunten van de schooldirecteuren.

Omdat het toezichthoudend bestuur het aan lef ontbreekt integriteitskwesties aan de kaak te stellen komt het bestuur keer op keer weg met malversaties. Nu is het aan Hans van Rooijen om te zorgen voor het normaliseren van verhoudingen en het terugwinnen van vertrouwen, vreemd genoeg vindt het duo Mooijer en de Boer het nodig om actief invloed uit te blijven oefenen.

Gezien de negatieve ervaringen met dit bestuur is het volkomen logisch dat GMR en schooldirecteuren een overgang van uitvoerend naar toezichthoudend niet zien zitten. Dat Cor Tol en de rest van het niet functionerende toezichthoudende bestuur volledig voorbij gaan aan de bezwaren van de GMR, zelfs niet ontvankelijk is, is symptomatisch voor deze rotte organisatie.

     

Totaal aantal reacties: 375

Geregistreerd 2014-01-17

PM

BU 2018 05 18